Journal of Research Methodology: JRM JRM EDU Chula CU

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 20, No 2 (2007): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู: การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยการสร้างเครือข่ายและการคิดสะท้อนอภิมาน Abstract   PDF
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ, สุวิมล ว่องวาณิช, นงลักษณ์ วิรัชชัย
 
Vol 17, No 2 (2004): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 การพัฒนาวิธีการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมครูตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน Abstract   PDF
วิยดา เหล่มตระกูล
 
Vol 21, No 3 (2008): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้คะแนน O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Abstract   PDF
ศิริชัย และคณะ กาญจนวาสี
 
Vol 7, No 1 (1995): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 07 ฉบับที่ 1 การพัฒนาวิธีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ Abstract   PDF
อรุณี อ่อนสวัสดิ์
 
Vol 8, No 1 (1996): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 08 ฉบับที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัยทางการศึกษา Abstract   PDF
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 
Vol 32, No 3 (2019): Vol 32, No 3 (2019): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (Published on Sep 26, 2019) การพัฒนาหลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมนวัตกรรม: การวิจัยอิงการออกแบบ Abstract   PDF
ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ, สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล
 
Vol 21, No 2 (2008): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน Abstract   PDF
ศิริยุภา พูลสุวรรณ, ลาวัณย์ ทองมนต์, ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์
 
Vol 29, No 1 (2016): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานผู้เรียนอย่างรอบด้านในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   PDF
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, ชนิตา รักษ์พลเมือง, อวยพร เรืองตระกูล, ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, โสมฉาย บุญญานันต์, มิ่งขวัญ ศิริโชติ
 
Vol 1, No 1 (1986): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 01 ฉบับที่ 1 การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภารกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาลัยครู Abstract   PDF
ฉัตรนภา พรหมมา
 
Vol 32, No 2 (2019): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (Published on Aug 1, 2019) การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน แบบ STEM ของนักศึกษาครู: การกำหนดจุดตัดคะแนนโดยใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝง Abstract   PDF
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ, ณัฐพล แจ้งอักษร
 
Vol 10, No 1 (1997): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 การพัฒนาเทคนิควิธีวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับการประยุกต์ใช้โปรแกรมเอชแอลเอ็ม Abstract   PDF
นิคม นาคอ้าย
 
Vol 19, No 2 (2006): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินของครูและนักเรียน Abstract   PDF
สมพงษ์ ปั้นหุ่น
 
Vol 16, No 1 (2003): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 การพัฒนาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โครงการศิลปะ "Art for All" Constructing a Test of Creative Thinking The Art for ll Project Abstract   PDF
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
 
Vol 32, No 1 (2019): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (Published on Apr 30, 2019) การพัฒนาแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแบบรูบริคของนักศึกษากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
ศศิธร คงอ้วน, นิสาศรี เสริมพล, ไพโรจน์ สุรประภาพิชย์, อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์, วนาลี กล่อมใจ, มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
 
Vol 24, No 3 (2011): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Abstract   PDF
ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, ศิริชัย กาญจนวาสี
 
Vol 23, No 1 (2010): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู Abstract   PDF
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
 
Vol 23, No 3 (2010): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต Abstract   PDF
วราพร เอราวรรณ์, โชติกา ภาษีผล, ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง
 
Vol 15, No 1 (2002): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ Abstract   PDF
อวยพร เรืองตระกูล
 
Vol 24, No 3 (2011): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Abstract   PDF
สุกัญญรัตน์ คงงาม, สุวิมล ว่องวาณิช, ศิริเดช สุชีวะ
 
Vol 22, No 2 (2009): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 การพัฒนาโมเดลการใช้ประโยชน์วิจัยทางการศึกษา: เครื่องมือและวิธีวัดระดับการใช้ประโยชน์วิจัยและโมเดลการวัดโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงแบบความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่เท่ากัน วัดค่าการใช้ประโยชน์วิจัยด้วยพหุตัวบ่งชี้ The Development of Research Utilization Models: Instrument, Measurement Method and Latent Growth Curve Multi-indicators Measu Abstract   PDF
ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล, ศิริชัย กาญจนวาสี, นงลักษณ์ วิรัชชัย
 
Vol 30, No 1 (2017): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค Abstract   PDF
น้ำทิพย์ ศรีแก้ว, ภัทราพร เกษสังข์, พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
 
Vol 29, No 2 (2016): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตการทำงานของครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย Abstract   PDF
มะลิ ศรีบุรินทร์, ภัทราพร เกษสังข์, พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
 
Vol 22, No 3 (2009): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน Development of the Causal Models of Burnout at work Abstract   PDF
ชัยยุทธ กลีบบัว, พรรณระพี สุทธิวรรณ
 
Vol 27, No 1 (2014): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ธนดล ยิ้มถนอม, ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
 
Vol 24, No 3 (2011): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Abstract   PDF
ประวีณา เอี่ยมยี่สุ่น, ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, สุวิมล ว่องวาณิช
 
Vol 17, No 3 (2004): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ Abstract   PDF
จิตตานันท์ ติกุล
 
Vol 22, No 3 (2009): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 การรับบุคคลเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา บทเรียนที่ไทยจะเดินตาม กระโดดข้าม หรือกระโดดค้ำถ่อ Admissions to Higher Education in America: Lessons Learned for Thailand to Follow by Taking Steps, Jumping or Leaping Ahead Abstract   PDF
อรุณี อ่อนสวัสดิ์
 
Vol 31, No 3 (2018): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (Published on Sep 3, 2018) การรับรู้เกี่ยวในสอนงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์นิเทศและครูฝึกสอน Abstract   PDF
ใจทิพย์ ณ สงขลา
 
Vol 5, No 1 (1990): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 05 ฉบับที่ 1 การรับรู้เรื่องระดับเสียงของเด็กปฐมวัย Abstract   PDF
ณรุทธ์ สุทธจิตต์
 
Vol 32, No 2 (2019): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (Published on Aug 1, 2019) การวัดความพึงพอใจและอุปสรรคของการนำแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานไปใช้ในองค์กร: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ Abstract   PDF
ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย
 
Vol 16, No 1 (2003): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 การวัดมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา Measuring Value-Added in the Operations of Higher Education Institutions Abstract   PDF
ชูเวช ชาญสง่าเวช, สิงหา เจียมศิริ
 
Vol 2, No 3 (1987): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 02 ฉบับที่ 3 การวิจัย : บทบาทใหม่ของนักบริหารการศึกษา Abstract   PDF
อมรชัย ตันติเมธ
 
Vol 14, No 3 (2001): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 การวิจัยทางมานุษยวิทยา: ทัศนะทางทฤษฎี วิธีการวิจัยและการสะท้อนความจริง Abstract   PDF
ชยันต์ วรรธนะภูติ
 
Vol 20, No 3 (2007): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเชิงเปรียบเทียบการร่วมมือรวมพลังของครอบครัวในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่อยู่ในช่วงชั้นต่างกัน A Comparative Needs Assesment Research Study of Family Collabaration in Educational Management for Learners Abstract   PDF
พนิดา มารุ่งเรือง
 
Vol 28, No 2 (2015): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์: ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
 
Vol 2, No 2 (1987): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 02 ฉบับที่ 2 การวิจัยสังคมศาสตร์ Abstract   PDF
อุทัย ดุลยเกษม
 
Vol 13, No 3 (2000): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 การวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทย Abstract   PDF
ดวงเดือน พันธุมนาวิน
 
Vol 15, No 2 (2002): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 การวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์: การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย Abstract   PDF
สมจิต หนุเจริญกุล
 
Vol 1, No 3 (1986): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 01 ฉบับที่ 3 การวิจัยหลักสูตร Abstract   PDF
สิริพร บุญญานันต์
 
Vol 1, No 1 (1986): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 01 ฉบับที่ 1 การวิจัยอนาคต Abstract   PDF
จุมพล พูลภัทรชีวิน
 
Vol 16, No 2 (2003): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ซับซ้อนสับสนแต่เป็นระเบียบ Chaordic Action Research Abstract   PDF
สุมน อมรวิวัฒน์
 
Vol 20, No 3 (2007): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 การวิจัยเชิงประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาการทำวิจัยปฏิบัตการในชั้นเรียนของครู Abstract   PDF
ยุทธพงศ์ อายุสุข
 
Vol 21, No 1 (2008): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 การวิจัยเชิงประเมินโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF
เพียงใจ และคณะ ศุขโรจน์
 
Vol 31, No 3 (2018): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (Published on Sep 3, 2018) การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก Abstract   PDF
ศิริเดช สุชีวะ
 
Vol 24, No 1 (2011): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 การวิจัยและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนขนาดเล็ก Abstract   PDF
วรรณี เจตจำนงนุช, ประยุทธ ไทยธานี
 
Vol 16, No 2 (2003): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 การวิจัยและพัฒนาดัชนีชี้วัด เพื่อสร้างสิทธิและคุณภาพการมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี โดยชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Indicators to Benchmark Quality of Public Participation in Community Risk Analysis: A Research and Development Project for Abstract   PDF
พาลาภ สิงหเสนี
 
Vol 26, No 3 (2013): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 การวิจัยและพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษาตามแนวคิด “เอ็มพาวเวอริ่ง เอท” Abstract   PDF
กาญจนา ตระกูลวรกุล, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
 
Vol 16, No 2 (2003): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล Research and Development Project on Phutthamonthon Future Search Abstract   PDF
เนาวรัตน์ พลายน้อย
 
Vol 16, No 3 (2003): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง A Research and Development of The Evaluation System of Student Nurses’ Learning Based on The Collaborative Evaluation Approach Abstract   PDF
ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
 
Vol 13, No 1 (2000): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา Abstract   PDF
สุวิมล ว่องวาณิช
 
Vol 17, No 3 (2004): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 การวิจัยและพัฒนาระบบประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล Abstract   PDF
รัชนีกูล ภิญโญภานุวัตน์
 
Vol 23, No 2 (2010): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนประถมศึกษา Abstract   PDF
สันต์ สุวทันพรกูล, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
 
Vol 18, No 3 (2005): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 การวิจัยในชั้นเรียน: มองปัจจุบันสู่อนาคต Abstract   PDF
อุทัย ดุลยเกษม
 
Vol 7, No 1 (1995): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 07 ฉบับที่ 1 การวิจัยในอนาคต: สร้างสรรค์ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ Abstract   PDF
สิปปนนท์ เกตุทัต
 
Vol 27, No 3 (2014): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 การวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด Abstract   PDF
สุชาติ ไชยวัณ, ดวงหทัย กาศวิบูลย์
 
Vol 11, No 2 (1998): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเซีย An Analysis of University Ranking of Asian Countries Abstract   PDF
นงลักษณ์ และ สุวิมล วิรัชชัย และ ว่องวาณิช
 
Vol 3, No 2 (1988): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 03 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยด้วยวีของริดจ์ Abstract   PDF
ชิดชนก เชิงเชาว์
 
Vol 17, No 1 (2004): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 การวิเคราะห์การรอดชีพ Abstract   PDF
โยธิน แสวงดี, วรางคณา ผลประเสริฐ, นิสาพร วัฒนศัพท์
 
Vol 4, No 2 (1989): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 04 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์การเพิ่มค่า Abstract   PDF
ชิดชนก เชิงเชาว์
 
Vol 25, No 1 (2012): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 การวิเคราะห์ขนาดขององค์ประกอบความแปรปรวนและ สัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือสำหรับการตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์ ของการกำหนดคะแนนจุดตัดด้วยวิธีแองกอฟแบบใช่/ไม่ใช่ วิธีบุ๊คมาร์ค และวิธีเอบีซี Abstract   PDF
ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ, ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, ศิริชัย กาญจนวาสี
 
Vol 24, No 2 (2011): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์ข้อคำถามในแบบการวัดความวิตกกังวลในการสอบคณิตศาสตร์: การเปรียบเทียบระหว่างไฮราชิคอลลิเนียร์โมเดล พาเชียลเครดิตโมเดล และเกรดเรสพอนส์โมเดล Abstract   PDF
ศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์, โชติกา ภาษีผล, ศิริชัย กาญจนวาสี
 
Vol 5, No 2 (1990): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 05 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ Abstract   PDF
สุพร วงศ์สุนทรเลิศ, เอื้อพร สัมมาทิพย์
 
Vol 3, No 2 (1988): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 03 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำปี ระหว่างปี พ.ศ.2522-2530 Abstract   PDF
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, สิริมา รอดโพธิ์ทอง
 
Vol 16, No 3 (2003): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: ประสบการณ์จากภาคสนาม Qualitative Data Analysis in a Participatory Action Research: Field Experience Abstract   PDF
ปราณี โพธิสุข
 
Vol 25, No 2 (2012): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดอุดรธานี Abstract   PDF
เสาวภาคย์ เชื้อประทุม, ประวิต เอราวรรณ์, ไพบูลย์ บุญไชย
 
Vol 8, No 1 (1996): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 08 ฉบับที่ 1 การวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ความเป็นเอกมิติของแบบสอบถามโมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วม Abstract   PDF
สุวิมล ติรกานันท์
 
Vol 21, No 2 (2008): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับของความต้องการจำเป็นของนักเรียนและครูที่มีต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Abstract   PDF
วัชราภรณ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์, ศิริชัย กาญจนวาสี
 
Vol 8, No 1 (1996): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 08 ฉบับที่ 1 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก: แนวคิด การวิเคราะห์ และการแปรความหมาย Abstract   PDF
ศิริเดช สุชีวะ
 
Vol 20, No 2 (2007): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข An Analysis of Factors Affecting the Implementation of Educational Quality Assurance Policy in Educational Institution Under the Ministry of Pub Abstract   PDF
นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
 
Vol 24, No 3 (2011): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 การวิเคราะห์พหุลักษณะ - พหุวิธี 2 ระดับ: หลักการและประยุกต์ Abstract   PDF
วราภรณ์ เอราวรรณ์
 
Vol 5, No 3 (1990): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 05 ฉบับที่ 3 การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีต่อสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่2 Abstract   PDF
สุพัฒน์ สุกมลสันต์
 
Vol 11, No 1 (1998): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 การวิเคราะห์ส่วนประกอบความแปรปรวนทางการศึกษา Variance Component Analysis in Education Abstract   PDF
ศิริชัย กาญจนวาสี
 
Vol 29, No 2 (2016): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษา Abstract   PDF
ธัญวิทย์ ศรีจันทร์, สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์, ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 
Vol 23, No 1 (2010): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพสำหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2: โมเดลจาก 3 มุมมอง Abstract   PDF
จิรดี ประยูรศิริ, สุชาดา บวรกิติวงศ์
 
Vol 29, No 3 (2016): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นำร่อง-โรงพยาบาล) Abstract   PDF
ดวงเนตร ธรรมกุล, ศิริพร ครุฑกาศ, จริยา ชื่นศิริมงคล, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, อัจศรา ประเสริฐสิน
 
Vol 27, No 3 (2014): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของแรงกดดัน 5 ประการเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย Abstract   PDF
พัทรียา หลักเพ็ชร
 
Vol 8, No 2 (1996): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 08 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ * A META – ANAYSIS OF FACTORS AFFECTING RESPONSE RATE TO MAILED QUESTIONNAIRES Abstract   PDF
ปรีดา เบ็ญคาร
 
Vol 25, No 3 (2012): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา Abstract   PDF
เลิศพร อุดมพงษ์, วันดี โค้ไพบูลย์, สวนีย์ เสริมสุข
 
Vol 1, No 2 (1986): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 01 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง Abstract   PDF
อุทุมพร จามรมาน
 
Vol 14, No 3 (2001): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชียปี 2540-2542 Abstract   PDF
สุวิมล ว่องวาณิช, นงลักษณ์ วิรัชชัย
 
Vol 1, No 2 (1986): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 01 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์เมทต้าของงานวิจัย Abstract   PDF
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
 
Vol 5, No 1 (1990): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 05 ฉบับที่ 1 การวิเคราะห์เส้นทาง Abstract   PDF
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
 
Vol 28, No 1 (2015): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับดี Abstract   PDF
อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
 
Vol 4, No 3 (1989): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 04 ฉบับที่ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระหว่างปี พ.ศ.2515-2530 Abstract   PDF
สุพัฒน์ สุกมลสันต์
 
Vol 3, No 2 (1988): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 03 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Abstract   PDF
จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิชและคณะ
 
Vol 24, No 2 (2011): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 การวิเคราะห์โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่: หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถาบันผลิตครูและนิสิต/นักศึกษาครู โครงการนำร่อง พ.ศ.2552 และ 2553 Abstract   PDF
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
 
Vol 8, No 2 (1996): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 08 ฉบับที่ 2 การศึกษากับการวิจัย : หนทางและวิถีทางในการพัฒนาประเทศ Abstract   PDF
สุดาพร ลักษณียนาวิน
 
Vol 28, No 3 (2015): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 การศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของเยาวชนไทยเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, โชติกา ภาษีผล
 
Vol 16, No 3 (2003): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรกุ้งกุลาดำในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซเทลไลต์ Genetic Diversity and Population Structure of the Black Tiger shrimp, Penaeus monodon, in Thailand Revealed by Microsatellite Markers Abstract   PDF
อัญชลี ทัศนาขจร
 
Vol 3, No 1 (1988): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 03 ฉบับที่ 1 การศึกษาคุณภาพของแบบสอบถาม เอ็ม อี คิว เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ Abstract   PDF
ไตรรงค์ เจนการ
 
Vol 16, No 4 (2003): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 การศึกษาปัจจัยเงื่อนไขและการนำเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A Study on Conditioning Factors and Proposed Guidelines for the Provision of Basic Education of Subdistrict Administration Organizations in Abstract   PDF
สาธิต ผลเจริญ
 
Vol 31, No 3 (2018): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (Published on Sep 3, 2018) การศึกษาพฤติกรรมการเตรียมตัวสู่อาชีพของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตภาคเหนือ Abstract   PDF
สรียา โชติธรรม, อุษณี ลลิตผสาน
 
Vol 30, No 1 (2017): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 การศึกษาพหุระดับเกี่ยวกับตัวแปรที่ส่งผลต่อนวัตกรรม: กรณีศึกษาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย Abstract   PDF
วิชชุวรรณ สัตย์สมบูรณ์, อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
 
Vol 22, No 2 (2009): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 การศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยผ่านโปรแกรมการบริหารสมองและเทคนิคการคิดออกเสียง: การตรวจสอบโดยทางวิธีวิทยาการวิจัย A Study of Thai Reading Comprehension Growth through the brain Gym Program and Think-Aloud Technique: An Insp Abstract   PDF
อวยพร เรืองตระกูล, พัชราภรณ์ บุญมั่น, บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ
 
Vol 30, No 3 (2017): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 การศึกษารูปแบบ วิธีการสอน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 9 Abstract   PDF
สร้อยสน สกลรักษ์ และคณะ
 
Vol 29, No 2 (2016): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 การศึกษาอิทธิพลของความสามารถในการวิจัย แรงจูงใจในการทำวิจัย และกระบวนการสนับสนุนจากโรงเรียนต่อความต่อเนื่องของการวิจัยของครู: การประยุกต์ใช้โมเดลพื้นผิวการตอบสนอง Abstract   PDF
สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน, วรรณี แกมเกตุ, สังวรณ์ งัดกระโทก
 
Vol 29, No 1 (2016): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 การศึกษาเชิงประจักษ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจการเพื่อสังคมด้านการตลาดและด้านสังคม Abstract   PDF
สิริภัค มัทวานนท์, กุณฑลี รื่นรมย์
 
Vol 2, No 1 (1987): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 02 ฉบับที่ 1 การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถ Abstract   PDF
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, ชุมพร ยงกิตติกุล, รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์
 
Vol 17, No 3 (2004): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เมื่อได้รับการสอนโดยการพิจารณาไตร่ตรองในศาสตร์การสอน: พหุกรณีศึกษาครูเชี่ยวชาญและครูไม่เชี่ยวชาญ Abstract   PDF
สุมาลี ชิโนกุล
 
Vol 16, No 4 (2003): วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การของประเทศไทย บางประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทสสหรัฐอเมริกา Comparative Study of Organizational Information Technology Applications in Thailand, Some Abstract   PDF
สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์, อนุมงคล ศิริเวทิน, ปรีชา วิจิตรธรรมรส, สุภา กีร์ติบุตร, วราภรณ์ จีรชีพพัฒนา, เกษร ชินเมธีพิทักษ์, ปัญจราศี ปุณณชัยยะ, วัชรีภรณ์ ไชยมงคล
 
201 - 300 of 547 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>