Journal of Research Methodology: JRM JRM EDU Chula CU

Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ฤทธิลัน, ศักดิ์สิทธิ์

ลลิตผสาน, อุษณี, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
ลักษณียนาวิน, สุดาพร, ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณียนาวิน, สุดาพร, อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลังกา, วิไลลักษณ์, ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพฯ 10110

วงศ์ศิรินวรัตน์, มัณฑนา
วงศ์สายเชื้อ, ฐณัฐ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
วงศ์สุนทรเลิศ, สุพร
วงศ์หล่อสายชล, ภูษิต
วงศ์โสธร, ทองอินทร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วงษ์ขมทอง, สมอาจ
วชิระศักดิ์มงคล, บุหงา
วรรธนะภูติ, ชยันต์, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วรอินทร์, ชนม์ชกรณ์, -
วราสุนันท์, พินดา
วัชรสินธุ์, ภิรดี, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วัชรสินธุ์, ภิรดี
วัฒนบุรานนท์, เอมอัชฌา, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัฒนบุรานนท์, เอมอัชฌา, ศูนย์วิจัยและประเมินระบบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330
วัฒนศัพท์, นิสาพร
วิจิตรธรรมรส, ปรีชา, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิจิตรวรรณา, สมถวิล, สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วินทะไชย์, จรินทร, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิบูรย์ศรี, เยาวดี, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิบูลย์ศรี, จำนง, ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิบูลย์ศรี, เยาวดี, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดและการประเมินผลการศึกษา
วิบูลย์ศรี, เยาวดี, ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิบูลย์ศรี, เยาวดี, วิทยาลัยครูเลย จังหวัดเลย
วิรัชชัย, ดร. นงลักษณ์, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิรัชชัย, นงลักษณ์, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิรัชชัย, นงลักษณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิรัชชัย, นงลักษณ์
วิรัชชัย, นงลักษณ์, - (Thailand)
วิรัชชัย, นงลักษณ์, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิรัชชัย, นงลักษณ์, รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิรัชชัย, นงลักษณ์
วิรัชชัย และ ว่องวาณิช, นงลักษณ์ และ สุวิมล, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิรัชชัย และคณะ, นงลักษณ์
วิเศษสุวรรณภูมิ, ปิยวรรณ, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
วิเศษสุวรรณภูมิ, ปิยวรรณ
วิเศษสุวรรณภูมิ, ปิยวรรณ, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Thailand)
วิเศษสุวรรณภูมิ, ปิยวรรณ, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330
วีระถาวร, ธีระพร
วีระถาวร, ธีระพร, รองศาสตราจารย์ คณะพณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วีระถาวร, ธีระพร, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Thailand)
วีระถาวร, ธีระพร, รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิวงศา, ณภัทร, ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วุฒิวงศา, ณภัทร, ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ว่องวาณิช, สุวิมล
ว่องวาณิช, สุวิมล, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (Thailand)
ว่องวาณิช, สุวิมล
ว่องวาณิช, สุวิมล, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่องวาณิช, สุวิมล, ภาควิชาวิจัยละจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่องวาณิช, สุวิมล, -
ว่องวาณิช, สุวิมล, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่องวาณิช, สุวิมล, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่องวาณิช, สุวิมล, ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Thailand)
ว่องวาณิช, สุวิมล, รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่องวาณิช, สุวิมล, ภาควิชาวิจัยและภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330
ว่องวาณิช, สุวิมล, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10330
ว่องวาณิช, สุวิมล, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Thailand)
ว่องวาณิช, สุวิมล, รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่องวาณิช, สุวิมล และคณะ
ว่องวาณิช และคณะ, สุวิมล
ว่องวานิช, สุวิมล, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศรีจันทร์, ธัญวิทย์, ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
ศรีจันทร์, พงษ์ศักดิ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ศรีจันทร์, พงษ์ศักดิ์, สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศรีบุรินทร์, มะลิ, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 42000
ศรีมีชัย, ณัฏฐลักษณ์
ศรีศิลปนันท์, ลาวัลย์
ศรีสวัสดิ์, พัชราภรณ์, ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
ศรีสอ้าน, ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร, ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
ศรีสุขวัฒนานนท์, ภาวิณี, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศรีสุทธิยากร, สิวะโชติ
ศรีสุทธิยากร, สิวะโชติ
ศรีสุทธิยากร, สิวะโชติ, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศรีสุวรรณ, พงษ์สุวรรณ
ศรีสุโข, ดิเรก
ศรีสุโข, ดิเรก, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Thailand)
ศรีสุโข, ดิเรก, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศรีสุโข, ดิเรก, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศรีสุโข, ดิเรก ศรีสุโข, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศรีหาเศษ, กมลทิพย์, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศรีเคลือบ, กนิษฐ์, ภาควิชาวิจัยและภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330
ศรีเคลือบ, กนิษฐ์, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศรีเคลือบ, กนิษฐ์
ศรีแก้ว, น้ำทิพย์, สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศักดิ์วรวิทย์, อานนท์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิริบรรณพิทักษ์, พฤทธิ์ และคณะ
ศิริภาพ, ถมรัตน์, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิริศรี, อลิศรา, ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิริสัมพันธ์, ทศพร, รองศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิริสิทธิ์ธนภาค, สุดาเรศ
ศิริเวทิน, อนุมงคล, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศิริโชติ, มิ่งขวัญ
ศุขโรจน์, เพียงใจ และคณะ
ศุภพิทยากุล, ศรีเพ็ญ, โครงการการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศุภพิทยากุล, ศรีเพ็ญ
ศูนย์จันทร์, วนิดา, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

401 - 500 of 734 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>