Publication Ethics

ข้อกำหนดด้านจริยธรรมของวารสารวิธีวิทยาการวิจัย

สำหรับผู้แต่ง 

       1.ส่งบทความที่เป็นบทความต้นฉบับ (original paper) ไม่ใช่บทความที่เคยตีพิมพ์มาแล้วในแหล่งอื่น หากมีความจำเป็นต้องพิมพ์ซ้ำ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน

       2.ตรวจสอบและระมัดระวังไม่ให้มีการคัดลอกผลงานวิชาการทั้งของตนเอง (self plagiarism) หรือของผู้อื่น (plagiarism) ในบทความ

       3.ดำเนินการตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากล พิทักษ์และรักษาสิทธิ์ของตัวอย่างวิจัยและผู้ให้ข้อมูล ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่างวิจัยและผู้ให้ข้อมูลในบทความ

       4.อ้างอิงเอกสาร งานวิจัย และ/หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้

       5.เตรียมบทความตามแบบฟอร์มและคำแนะนำของวารสารซึ่งยึดรูปแบบของ APA 6th edition อย่างเคร่งครัด 

       6.ปรับปรุงแก้ไขบทความให้มีคุณภาพสมบูรณ์มากที่สุดตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และกองบรรณาธิการ หากมีความเห็นแย้ง ผู้แต่งสามารถชี้แจงเหตุผลได้

 

สำหรับบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ

       1.บรรณาธิการอำนวยการ พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของบทความ โดยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัยอย่างน้อย1คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอย่างน้อย 1คน ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้แต่ง  

         1.1 ในกรณีที่บรรณาธิการบริหารเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้แต่ง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร ให้บรรณาธิการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

         1.2 ในกรณีที่ทั้งบรรณาธิการบริหาร และบรรณาธิการสูงสุด เป็นผู้แต่ง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร ให้ที่ประชุมกองบรรณาธิการ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมิให้บรรณาธิการบริหาร และบรรณาธิการสูงสุด เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น

       2.ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นความลับ ใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพบทความแบบปกปิดสองทาง (double-blind peer review)นั่นคือ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

       3.เปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ตามวัตถุประสงค์ของวารสาร โดยไม่มีการเก็บเงินธรรมเนียม เว้นแต่จะมีมติเกี่ยวกับการเก็บเงินธรรมเนียม ทั้งนี้จะต้องแจ้งรายละเอียดของการเก็บค่าธรรมเนียมให้ผู้แต่งทราบโดยทั่วไปอย่างโปร่งใส

       4.ตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบทความส่งตีพิมพ์ในวารสาร หากพบว่ามีรายงานที่บิดเบือนความจริง หรือทำผิดจริยธรรมของวารสาร ให้ยกเลิกการตีพิมพ์และประกาศถอนบทความบนเว็บไซต์ของวารสาร