Journal of Research Methodology: JRM JRM EDU Chula CU

Vol 26, No 3 (2013)

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 26 ฉบับที่ 3

Table of Contents

Articles

นฤมล ธนการพาณิช
PDF
213-241
กาญจนา ตระกูลวรกุล, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
PDF
243-261
บุบผา เมฆศรีทองคำ
PDF
263-280
ทัศนีย์ จุลอดุง, สมอาจ วงษ์ขมทอง, สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
PDF
281-300
ชนิตา รักษ์พลเมือง, ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, กมลวรรณ ตังธนกานนท์, เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก, สุมิตร สุวรรณ
PDF
301-321

Book Review

QUALITATIVE INQUIRY & RESEARCH DESIGN: Choosing Among Five Approache by John W. Creswell.
ศิวะพร ภู่พันธ์
PDF
323-328