Journal of Research Methodology: JRM JRM EDU Chula CU

Vol 17, No 3 (2004)

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) ปีที่ 17 ฉบับที่ 3

Table of Contents

Articles

พงศ์เทพ จิระโร
PDF
253-257
จิตตานันท์ ติกุล
PDF
269-286
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
PDF
287-301
รัชนีกูล ภิญโญภานุวัตน์
PDF
303-320
สุมาลี ชิโนกุล
PDF
321-339
ปิยะวรรณ เลิศพานิช
PDF
341-362