บทวิจารณ์หนังสือ การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล

ปกรณ์ อัคฆกาญจนสุภา, ฐิตารีย์ บุญตันตราภิวัฒน์

Abstract


หนังสือ การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded Theory Research) เป็นผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2565 และมีการนำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญของการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลที่เป็นรูปแบบของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย อาจารย์ ดร. ศิวะพร ภู่พันธ์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตีพิมพ์โดย บริษัท บริสุทธิ์การพิมพ์ จำกัด

การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล เป็นแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหรือพัฒนาทฤษฎี และอธิบายวิธีการ กระบวนการ การกระทำ การปฏิบัติ หรือปฏิสัมพันธ์ของสิ่งที่นักวิจัยสนใจศึกษาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายสาขา ด้วยรูปแบบและสถานการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดจากปัจจัยภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความซับซ้อน อาจส่งผลให้ทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถถูกนำมาใช้ในการศึกษาในประเด็นที่นักวิจัยสนใจ ด้วยข้อจำกัดของกรอบแนวคิดที่มีอยู่นั้นไม่สามารถถูกนำมาใช้ในการศึกษากับกลุ่มคนที่นักวิจัยสนใจศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอความเป็นมาและพัฒนาการ ลักษณะพื้นฐาน รูปแบบ วิธีการ การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การประเมิณคุณภาพ ความก้าวหน้า และประเด็นท้าทายของการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ที่จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญให้กับผู้อ่านเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปสู่การดำเนินการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
ISSN 0857-2933
ISSN 2697-4835 (Online)
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Journal of Research Methodology (JRM)
ISSN 0857-2933
ISSN 2697-4835 (Online)
Department of Educational Research and Psychology,
Faculty of Education, Chulalongkorn University
Phaya Thai Road, Patumwan, Bangkok 10330

jrm[at]chula.ac.th