การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

รัชนีกร หงส์พนัส

Abstract


ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์จำนวนไม่น้อยยังขาดความเข้าใจในวิธีการทางประวัติศาสตร์และความลึกซึ้งในเนื้อหา สะท้อนให้เห็นว่า ครูประวัติศาสตร์ยังขาดคุณลักษณะบางประการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัตน์ ดังนั้น

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และ 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยจากการพัฒนาแบบสอบถามตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และนำแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย จากการเลือกแบบเจาะจง จึงได้ตัวอย่างจำนวน 3,250 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และโปรแกรม LISREL

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1) ผลการพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 7 คุณลักษณะ ได้แก่ การดูแลและเอาใจใส่ (Caring) การสื่อสาร (Communication) ความอยากรู้ อยากเห็น (Curiosity) เนื้อหา (Content) ความมั่นใจ (Confidence) การใช้เทคโนโลยี (Technology) และการจัดการชั้นเรียน (Classroom management) และ ผลการพัฒนาเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้คะแนนมาตรฐานในรูปคะแนนปกติที (Normalized T-score) เป็นฐานในการพัฒนาเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ำ และระดับที่ควรได้รับการชี้แนะ/พัฒนา/ส่งเสริม

2) ผลการตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดคุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 พบว่า แบบสอบถามมีคุณภาพในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (IOC = .67 – 1.00) ความตรงเชิงโครงสร้าง (χ2(5, N=3250) = 7.810, p = .167, GFI = .999, AGFI = .996, RMSEA = .013, SRMR=.003) และความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับสูง (α = .973)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

ISSN 0857-2933

ISSN 2697-4835 (Online)

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2218-2565 ต่อ 7200 และ 0-2218-2559

email: jrmcoordinator@gmail.com