การศึกษามายด์เซ็ต การให้คุณค่า และการจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียนของครูคณิตศาสตร์

อารยา ปิยะกุล

Abstract


ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา ทั้งความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมของครูผู้สอนในชั้นเรียนมีผลต่อผู้เรียนอย่างมาก การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามายด์เซ็ต การให้คุณค่า และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูคณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาอิทธิพลของมายด์เซ็ตและการให้คุณค่าที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โดยตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 616 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับมายด์เซ็ตแบบจำกัด มายด์เซ็ตแบบเติบโต การให้คุณค่า การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์แบบมุ่งผลงาน และแบบรู้จริง มีค่าความเชื่อมั่น .854, .945, .954, .781 และ .778 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยมายด์เซ็ตแบบจำกัดระดับต่ำ แต่มีค่าเฉลี่ยของมายด์เซ็ตแบบเติบโตระดับสูง มีค่าเฉลี่ยของการให้คุณค่า และการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบมุ่งผลงานและแบบรู้จริงในระดับสูง และ 2) ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งผลงานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ได้แก่ มายด์เซ็ตแบบจำกัด คุณค่าต่อความคุ้มค่า มายด์เซ็ตแบบเติบโต คุณค่าภายใน และคุณค่าในการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การจัดการเรียนการสอนแบบรู้จริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ คุณค่าต่อความคุ้มค่า มายด์เซ็ตแบบเติบโต และคุณค่าในการบรรลุเป้าหมาย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

ISSN 0857-2933

ISSN 2697-4835 (Online)

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2218-2565 ต่อ 7200 และ 0-2218-2559

email: jrmcoordinator@gmail.com