การพัฒนาแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแบบรูบริคของนักศึกษากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศิธร คงอ้วน, นิสาศรี เสริมพล, ไพโรจน์ สุรประภาพิชย์, อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์, วนาลี กล่อมใจ, มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์

Abstract


การพัฒนาแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแบบรูบริคของนักศึกษากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

ISSN 0857-2933

ISSN 2697-4835 (Online)

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2218-2565 ต่อ 7200 และ 0-2218-2559

email: jrmcoordinator@gmail.com