ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความฉลาดทางวัฒนธรรมและ แนวคิดสู่ความเป็นสากลในกลุ่มนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

รันดร์ดี เอียดแก้ว

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างตัวแปร ความฉลาดทางวัฒนธรรมและแนวคิดสู่ความเป็นสากล ที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อความสำเร็จของปัจเจกบุคคล และองค์กรในยุคโลกาภิวัฒน์ งานวิจัยนี้ ได้มีขึ้น ในกลุ่มนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย จำนวน 598 ท่าน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน องค์กรที่เป็นสมาชิก ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับความฉลาดทางวัฒนธรรม และแนวคิดสู่ความเป็นสากลในประเทศไทย การวิจัยจัดทำขึ้นตามแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสำรวจในการเก็บข้อมูล เครื่องมือวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม และแนวคิดสู่ความเป็นสากลได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันความความเที่ยงตรงโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวัดคุณภาพความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทำโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นครอนแบคอัลฟา พบว่า แบบสอบถามความฉลาดทางวัฒนธรรม มีค่า α = .940 และแบบสอบถามแนวคิดสู่ความเป็นสากล มีค่า α = .969 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรทั้งสองถูกวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมลิสเรล ผลจากการวิเคราะห์พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุซึ่งกันและกัน ระหว่างความฉลาดทางวัฒนธรรม และแนวคิดสู่ความเป็นสากลในกลุ่มนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย โดย ความฉลาดทางวัฒนธรรมสามารถอธิบายความผันแปรของแนวคิด สู่ความเป็นสากล โดยประมาณ ร้อยละ 39 และแนวคิดสู่ความเป็นสากล สามารถอธิบายความผันแปรของความฉลาดทางวัฒนธรรม โดยประมาณ ร้อยละ 48 การอภิปรายข้อค้นพบ การนำข้อค้นพบไปปฏิบัติ ข้อจำกัดของการวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในอนาคต ได้ถูกนำเสนอในงานวิจัยนี้ด้วย

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

ISSN 0857-2933

ISSN 2697-4835 (Online)

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2218-2565 ต่อ 7200 และ 0-2218-2559

email: jrmcoordinator@gmail.com