การพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจการ Improving Inspection System and Enhancing Performance of Inspectors Geneeral in Thai Public Sector

ทศพร ศิริสัมพันธ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ คือ (1) อธิบายให้เห็ถึงปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดของระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการของประเทศไทยในปัจจุบัน  และ (2) แสวงหารูปแบบการตรวจราชการและบทบาทของผู้ตรวจราชการแนวใหม่ที่มีความเหมาะสมและรองรับต่อทิศทางและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ โดยอาศัยระเบียบวิธีต่างๆ เช่น การทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสำรวจความคิดเห็น การสัมมนาและการประชุมย่อย การเข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการของต่างประเทศ

ผลการวิจัยพบว่าระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการของประเทศไทยยังไม่รองรับต่อทิศทางการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐในแนวใหม่ กล่าวคือ ยุทธศาสตร์การตรวจราชการยังคงมีลักษณะแบบประเพณีนิยมและเน้นการดำเนินงานในเชิงรับการใช้ประโยชน์ของการตรวจราชการมีค่อนข้างน้อย การจัดการองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการยังมีลักษณะแบบแยกส่วนและไม่สามารถรองรับภารกิจงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขาดการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการตรวจราชการให้มีความทันสมัย ผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการในระดับกระทรวงและกรมยังมีไม่มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดการพัฒนาขีดความสามารถและการสร้างค่านิยมร่วมอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้ (1) ปรับปลี่ยนยุทธศาสตร์การตรวจราชการโดยเน้นการทำงานเชิงรุกและสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและลดความเสี่ยงของการดำเนินงาน รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานผู้รับตรวจ (2) ขยายขอบเขตของระบบงานเกี่ยวกับการตรวจราชการให้ก้างขวางและสมบูรณ์แบบมากขึ้น อันจะช่วยให้สามารถเสนอข้อมูลป้อนกลับอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารได้อย่างเต็มที่และทันต่อเหตุการณ์ (3) ปรัปรุบโครงสร้างองค์การที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการในแต่ละระดับ โดยให้มีองค์กำกับดูแลการตรวจาชการและหน่วยงานปฏิบัติการตรวจราชการควบคู่กันไป และอาศัยวิธีดำเนินงานในแบบเมตริกซ์ เพื่อให้สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน (4) ทบทวนบทบาท ภารกิจและอำนาจหน้าที่ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ การดูแลรักษาและการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ตรวจราชการ ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการกรับปรุงขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้ตรวจราชการ (5) ปรับปรุงระดับสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจราชการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและการเชื่อมต่อกับภายนอก และ (6) ออกกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ อันจะเป็นรากฐานสำคัญของการเสริมสร้างภาระรับผิดชอบต่อผลงานและการตรวจราชการแนวใหม่

This research tries to explain problems and limitations of the existing inspection system as well as to identify gaps as compared to the current public sector reform movement. Several methods have been applied to collect and analyze data incl ud ing in-depth interview, questionnaire survey, small grou p discussion, partici pative observation, content analysis and comparative study.

Findings reveal that the Thai inspection system is quite weak and cannot cope with the new challenges of public sector management. M ost of the offices of inspector general lack of adequate resources, staff are quite incapable and low morale. Inspectors general still employ traditional approach, focus on detailed administrative oversights and look for wrongdoing. Scope of operations are quite limited only to field visit, program follow-u p and problem-based investigation. Inspection reports tend to describe program efforts and activities rather than analyzing program results.

This stud y therefore recommends new operating model and strategies to overhaul the Thai inspection system. M ore specificall y, there should be a shift from traditional command-and-control approach to proactive, partnershi p and risk-based approach. In addition, inspectors general should be reoriented to focus more on promoting organizational efficiency, effectiveness and capacit y-building as well as to prevent waste,fraud and abuse


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

ISSN 0857-2933

ISSN 2697-4835 (Online)

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2218-2565 ต่อ 7200 และ 0-2218-2559

email: jrmcoordinator@gmail.com