เทคโนโลยีกับสวรรค์ Technology and Heaven

อนุช อาภาภิรมย์

Abstract


วิวัฒนการทางวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการของมนุษย์และพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน นั่นคือส่นที่เป็นแรงขับดันเบื้องต้น ได้แก่ เทคโนโลยี กับส่วนที่เป็นอุดมการณ์และจุดมุ่งหมายในที่นี้ได้แก่สวรรค์ สวรรค์ในอดีตมักถูกตีความเพื่อผลประโยชน์ของผู้ปกครองและนักบวช การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในศตรรษที่ 16 ได้เนอการตีความของสวรรค์ใหม่ตามระบบตลาด ทำให้สวรรค์อันเป็นโลกของพระเจ้ากลายเป็นโลกบนดินหรือโลกียโลก เทคโนโลยีขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะ 50 ปีมานี้อาจก่อผลกระทบอย่างสูงต่อวิวัฒนาการของมนุษย์และพัฒนาการทางสังคม เทคโนโลยีจะนำมนุษย์ไปสู่ที่ใด?  - สวรรค์บนดินสำหรับทุกคน?  การสูญพันธุ์ของมนุษย์แบบมิคสัญญี?  หรือการเกิดจริยธรรมหรือสัญญาประชาคมใหม่?  เราเห็นว่าเทคโนโลยีขั้นสูงไม่อาจมีอนาคตที่ดีได้หากขาดจริยธรรมและการผูกมัดใหม่ 

Cul tu ral  evol ut ion  has  great  roles  in  human  evol ution  and  social

development. Culture can be split into 2 parts: technology as a primar y d riving

force and heaven as goal s and  ideology.  In  the past,  heaven  was  interpreted for  the sake of  the ruling class and  the priests.  Science Revolution  in the l 61

h

century created the secular world , that has new interpretation of heaven as commod ity  to be consumed  in  this  world . The progress  of  high  technologies d uring the past 50 years brought immense changes to human  evolution  and social development. Which ways could technology lead us? To heaven on earth for all?, or the horror of human extinction? , or  "new" ethics  of  new  "social cont ract"?   We  assume   that,  without   new   ethics   and   commit ments,  high

technology will not have a nicefuture.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

ISSN 0857-2933

ISSN 2697-4835 (Online)

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2218-2565 ต่อ 7200 และ 0-2218-2559

email: jrmcoordinator@gmail.com