การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล Research and Development Project on Phutthamonthon Future Search

เนาวรัตน์ พลายน้อย

Abstract


รายงานการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงความพยายามของนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาที่ได้เข้ามาร่วมกันดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนเรียนรู้ โดยใช้แนวทางแสวงหาความรู้เพื่อปฏิบัติงานทางสังคม (Social research for Social action) เป้าหมายของโครงการอยู่ที่ร่วมสร้างกระบวนการประชาคม (Civil Society Movement) ในชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โครงการมุ่งเน้นสร้างกลไกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Process of learning) ร่วมกันโดยผ่านองค์ประกอบของโครงการหลายด้าน เช่น การศึกษาทุนในท้องถิ่น (Community capital) เพื่อประเมินศักยภาพชุมชน (Potential assessment) การพัฒนานักวิจัยในท้องถิ่น (Local researchers) การพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ (Young scholars) การพัฒนาศักยภาพประชาคมกลุ่มย่อยต่างๆ (Civic groups) และเครือข่ายการสื่อสารทางสังคม (Social communication) ในชุมชนและการสรุปถอดบทเรียน ปัจจุบันโครงการดำเนินการมาถึงจุดที่พอกล่าวได้ว่าได้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนพุทธมณฑลในการจัดตั้งตนเอง (Self organizing) และเกิดภาวะการเอาธุระต่อสังคมขึ้นในกลุ่มบุคคลส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งนี้

This research report indicates an attempt of multi - disciplinary academicians involved in conducting an action research to created a learning community by means of social research for social action. The goal of the project is to collectivel y create a Civil Society M ovement in Phutthamonthon community of Nakhon Pathom province. The pro ject emphasizes on creating a learning process mechanism together through various components of the project, for instance, the assessment of community capital in order for potential assessment, development of local researchers, young scholars and potential ity of civic grou ps and network, social communication within the community, and conclusion of lessons learnt. At present, the project has been to the poin t where it could be stated that self - organizing and social responsibilit y have been developed and learned among some ind ivid uals and groups within the community.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

ISSN 0857-2933

ISSN 2697-4835 (Online)

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2218-2565 ต่อ 7200 และ 0-2218-2559

email: jrmcoordinator@gmail.com