การวิจัยและพัฒนาดัชนีชี้วัด เพื่อสร้างสิทธิและคุณภาพการมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี โดยชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด Indicators to Benchmark Quality of Public Participation in Community Risk Analysis: A Research and Development Project for

พาลาภ สิงหเสนี

Abstract


สิทธิตามรัฐธรรมนูญไทยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสากลสนับสนุนการมีสิทธิการตัดสินใจทางเลือกและการมีส่วนร่วมในการให้บริการและกำหนดคุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการตรวจสอบและได้รับข้อมูลอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องมลพิษอยู่ในสิ่งแวดล้อมของสาธารณชนโดยไม่มีแหล่ง และผู้รับผิดชอบโดยตรง (negative externality)

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล (informed choices) ของชุมชน ทั้งนี้เพราะความจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีงบประมาณที่จำกัด การเชื่อมโยงและการพัฒนาข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ และการปฏิบัติ รวามทั้งการวางนโยบายที่เหมาะสม (appropriate) เป็นหัวใจของความสำเร็จในการจัดการด้านบริการสุขภาพ เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดเชื้อ (non – communicable diseases) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารพิษและสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยเป็นแนวโน้มของปัญหาที่ต้องประสบ

มโนทัศน์ (concept) ของการวิจัยและพัฒนาโครงการ คือคุณลักษณะ และประโยชน์ จากการมีส่วนร่วมในโครงการซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (appropriate technology) โดยมีมโนทัศน์ร่วมกันจากสหสาขาวิทยาการ ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งมีรากฐานจากพาราเซลซุสที่กล่าวว่า ขนาดและระยะเวลาที่สารพิษสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับพิษที่เกิดขึ้น ดังนั้นคุณภาพของการประเมินความเสี่ยงจึงมาจากศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการวิเคราะห์ปริมาณการตรวจหาการบาดเจ็บซึ่งเกิดขึ้น และนอกจากนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงว่าร่างกาย รวามทั้งทางชีวเคมี สรีวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การปฏิบัติจริง และสามารถปฏิบัติสำเร็จได้ตลอดจะนำมาซึ่งการสร้างวิถี (pathways) ใหม่ในสมองของสิ่งมีชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ

 

Negative externalities of environmental pollutants call for public partici pation in the area of chmical risk analysis. In order to strengthen evidence-based policy implementation, appropriate technology to enforce standards is the basis for further strengthening a toxicovigilance scheme needed for toxicant management.

A model ( Sinhaseni and Dusitsin, 2002) was experimented to assess practicalit y and feasibilit y. Through futuristic search of mutual goal of healthy city by stakeholders  ( n=125), simulation of chemical risk record from reporting, projects prioritization were agreed upon in order to develop indicators. Techniques namely triangulation and ethnographic were used to quantitativel y analyzed and assessed situation in the community. WHO (PAHOC EN DES ) ranking was used to priorit y ranking of projects of 'felt needs".

Indicators are proposed to include 3 major groups: environmental qualities; policy development in health risk analysis through long term database and lastly and most importantly, types of projects being chosen by operational research and community partici pation, quality of appro priate intervention to enhance awareness and "informed choices" of citizens.

It was found that the three major factors influencing public partici pation include economic status, healthy environment attitudes and woman status.

Recommendations are strategic women empowerment through action research on "learning by doing" in order to choose "pa y off" projects to be implemented to develop realistic indicators for sustainable healthy community.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

ISSN 0857-2933

ISSN 2697-4835 (Online)

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2218-2565 ต่อ 7200 และ 0-2218-2559

email: jrmcoordinator@gmail.com