การพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย A DEVELOPMENT OF THE GLOBAL-MINDNESS SCALE IN THAI SOCIO-CULTURAL CONTEXT

ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อพัฒนากรอบแนวความคิดของสำนึกสากลจากการสัมภาษณ์สอบถามผู้เชี่ยวชาญและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นโมเดลการวัดสำนึกสากลตามบริบทสังคมไทย ประการที่สอง เพื่อพัฒนามาตรวัดสำนึกสากลจากกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้น โดยตรวจสอบคุณภาพของมาตรสำนึกสากล ทั้งความเที่ยงความตรง ประการที่สาม เพื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างโมเดลการวัดสำนึกสากลที่ Hett (1993) พัฒนาขึ้น, โมเดลการวัดสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย, โมเดลที่มีการผสมผสานจากทั้งสองโมเดล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่ง จำนวน 1,739 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ มาตรวัดสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย, มาตรวัดสำนึกสากลที่ Hett พัฒนาขึ้น วิเคราะห์ความตรงตามโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้โปรแกรมลิสเรล วิเคราะห์ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ด้วยสูตรการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโปรดักส์โมเมนต์ และวิเคราะห์ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในตามสูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค

ผลการวิจัยพบว่า สำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทยประกอบด้วยจำนวน 43 ข้อ 4 องค์ประกอบ คือ (ก) การยอมรับความหลากลายทางวัฒนธรรม, (ข) การใส่ใจต่อประเด็นปัญหาโลก, (ค) การพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันโดยสันติ, (ง) การเป็นสมาชิกพลโลก มาตรนี้มีความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์กับมาตรสำนึกสากลของ Hett อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.7) ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในของมาตรเท่ากับ 0.84 โมการวัดทสำนึกสากลทั้ง 3 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โมเดลการวัดสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทยอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรสำนึกสากลได้ 86 เป็นโมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด โดยมีค่าไค – สแควร์เท่ากับ 1.40, p = 0.24, ที่องศาอิสระ 1, GFI = 1, AGFI = 1, และ RMR = 0

The pur pose of this research was (1) to develop conceptual framework of global-mindedness by reviewing literature and interviewing experts, (2) to develop a global-mindedness scale in Thai socio-cultural contexts, and (3) to compare how fit three measurement models of global-mindedness between and among American and Thai contexts. The sample consisted of 1,739 undergraduate students at four public universities. The research instruments were the global-minded ness scale built by Hett ( 1993) and the global-mindedness scale developed for Thai socio-cultural context. Confirmatory factor analyses were performed to determine the construct validity through LIS RE L. Pearson's product moment correlation coefficients were examined to determine the criterion-related validity. Cronbach's alpha internal consistencies were estimated for the reliability of the scales.

The results indicated that the global-mindedness scale developed for Thai socio-cultural context contained 43 items representing 4 factors, including (a) Acceptance of different cultures, ( b) Care in the world's problems, ( c) Interconnectedness and peace, and (d) World citizenship. The global-mindedness scale in Thai socio­ cultural context correlates significantl y with Hett's global-mindedness scale at p = 0.01  ( r = 0.70). The internal consistency reliability of the global-mindedness scale in Thai socio-cultural context is 0.84. Three measurement models of global-mindedness were consistent with the empirical data. The model of global-mindedness  scale in Thai socio-cultural context accounted for 86 percent of variance in the global-mindedness variable. The model validation of the best-fitted model provided a chi-square goodness-of­ fit test of 1.40, p = 0.24, df = 1, GFI =1, AGFI = 1, and RM R of 0.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

ISSN 0857-2933

ISSN 2697-4835 (Online)

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2218-2565 ต่อ 7200 และ 0-2218-2559

email: jrmcoordinator@gmail.com