อนาคตบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า SCENARIO OF THE NURSING ROLE FOR PEOPLE’S SELF-CARE DEVELOPMENT IN THE NEXT DECADE

อนงค์นุช ภูยานนท์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการดูแลสุขภาพของประชาชน (2) เพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1- 8  (3) เพื่อศึกษาแนวโน้มของบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนในศตวรรษหน้า (4) เพื่อศึกษาแนวทางที่จะเตรียมพยาบาลวิชาชีพให้พร้อมในการพัฒนา การดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนในศตวรรษหน้า โดยการวิเคราะห์เอกสารและการวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) ผลการวิจัยพบว่า

1. พัฒนาการของการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนแบ่งได้เป็น 5 ช่วง คือ ช่วง การดูแลในครัวเรือนและเพื่อนบ้าน ช่วงเฝ้าสังเกตการณ์การแพทย์แผนใหม่ ช่วงเริ่มมั่นใจการดูแลรักษาในโรงพยาบาลและมองสุขภาพเป็นเรื่องเจ็บป่วย ช่วงดูแลสุขภาพด้วยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐานและนิยมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และช่วง สรรหาทางเลือกที่เหมาะสม

2. การวิเคราะห์การปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1- 8 นั้นพบว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-3 การพยาบาลเป็นการช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับความสุขสบายและนำการรักษาของแพทย์ไปสู่ผู้ป่วย ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4-6 การพยาบาลเริ่มมีการอบรมประชาชนให้เป็นผู้ประสานงานด้านสุขภาพในชุมชน และใแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7-8 นั้นจึงพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขให้ทำหน้าที่ผู้ให้บริการสุขภาพเบื้องต้นในชุมชน

3. แนวโน้มของบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนในศตวรรษหน้า ที่เป็นไปได้มากที่สุดและเป็นภาพที่พึงประสงค์นั้น พบว่า รูปแบบการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะการทำงานร่วมกันเป็นทีมร่วมกับประชาชนและสาขาวิชาชีพอื่นๆ และการทำงานเป็นทีมร่วมกันของพยาบาลโดยระบบการส่งต่อทางการพยาบาลอย่างครบวงจร

4. การเตรียมพยาบาลวิชาชีพให้พร้อมในการพัฒนา การดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนในศตวรรษหน้า จะเป็นการเสริมสร้างแนวคิดการให้บริการสุขภาพเชิงรุกและการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองเข้าไปในหลักสูตรและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำความรู้ทางการพยาบาลและสหสาขามาเป็นฐานในการปฏิบัติงาน

 

The pur poses of this research were: (1) to stud y the peo ple's health care development; ( 2) to analyze the characteristics of the nursing practice for peo ple's self-care promotion in the peroid of the first to eighth National Economic and Social Development Plans; (3) to examine the trend of the nursing role in peo ple's self-care development in the next decade; and (4) to develop a guideline for the preparation of professional nurses to be ready for peo ple's self-care development in the next decade. The Documentar y Anal ysis and the Ethnographic Delphi Futures Research ( EDFR) method were used in this study.

Research results revealed that:

1. The development of  peo ple's self care can be divided into 5 periods:

(1) The period of peo ple taking care of each other in families and among neighbors; (2) observing new medical treatment; (3) having confidence in hospital treatment and perceiving health as an illness; (4) taking care of health through primary health care tactics and favoring specialization; and (5) finding suitable practices.

  1. The analysis of the nursing practice for peo ple's self-care according during the first to eighth National Economic and Social Development Plans shows that during the first to third National Economic and Social Development Plans the nursing practice focused on taking care of personal hygiene and giving medical treatments to patients. Later, during the fourth to sixth National Economic and Social Development Plans, the practice began to provide training for peo ple to become health volunteers. Then, during the seventh to eighth National Economic and Social Development Plans, the abilities were enhanced for the health volunteers to be able to give basic medical care to other peo ple in their own community.
    1. The most viable and desirable trends of the nursing role in peo ple's self-care development in the next decade will be in the form of a cooperative team comprising nurses, peo ple in the community, and those in other disciplines as well as a cooperating team of nurses by means of a complete nursing transferal system.

4. The pre paration of professional nurses to strengthen peo ple's self-care development in the next decade is to nicorporate into the curriculum.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

ISSN 0857-2933

ISSN 2697-4835 (Online)

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2218-2565 ต่อ 7200 และ 0-2218-2559

email: jrmcoordinator@gmail.com