Journal of Research Methodology: JRM JRM EDU Chula CU

Journal History

วารสารวิธีวิทยาการวิจัยจัดเป็นวารสารที่มีคุณภาพอยู่ในกลุ่มหนึ่งของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand Citation Index Center) ซึ่งรับรองโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเป็นวารสารในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) การดำเนินงานของวารสาร ฯ อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งก่อตั้งโดย ศ.กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 เป็นต้นมา

 

วารสารวิธีวิทยาการวิจัยมีจุดเน้นในการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) การวัดและประเมินผล (measurement and evaluation) สถิติ (statistics) ร่วมกับองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ การศึกษาและจิตวิทยาเป็นต้น โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ฉบับที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม