คำชี้แจงลงทะเบียนสำหรับ กลุ่มผู้นำเสนอผลงานวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 คำชี้แจง

1. โปรดอ่านและศึกษาวิธีการใช้งานระบบให้เข้าใจก่อนลงมือดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
2. หน้านี้สำหรับการลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) หรือการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) เท่านั้น

** กลุ่มผู้ร่วมฟังการบรรยาย ต้องไปลงทะเบียนที่เมนูสำหรับ ผู้เข้าร่วมงาน

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน กลุ่มผู้นำเสนอวิจัย
ให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ประกอบด้วย ดังนี้

 • ประเภทผู้นำเสนอผลงาน ได้แก่ ผู้นำเสนอด้วยวาจา ผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์
 • คำนำหน้า เช่น นาย/นางสาว/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นต้น
 • ชื่อ-นามสกุล
 • สถาบันที่สังกัด เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
 • ที่อยู่
 • อีเมล์
 • โทรศัพท์ที่ทำงาน
 • มือถือ
 • ประเภทอาหาร ได้แก่ อาหารปกติ และอาหารอิสลาม
 • งานเลี้ยงรับรอง เพื่อแจ้งความประสงค์ร่วมงานเลี้ยงรับรอง
 • ช่องทางการชำระเงิน

  ขั้นตอนที่ 3 การแจ้งสถานะความสมบูรณ์การทำงาน

  เมื่อระบบแจ้งบันทึกข้อมูลเรียยร้อย ผู้เข้าร่วมงาน โปรดจดจำ
  รหัสอ้างอิง :CUST-B000XX
  เพื่อใช้ในการตรวจสอบและเป็นเลขที่อ้างอิงในการชำระเงิน
  โดยสามารถตรวจสอบลำดับของตนเองได้ที่เมนู ลำดับการลงทะเบียน --> ผู้นำเสนอวิจัย

 • ขั้นตอนที่ 4 การชำระค่าลงทะเบียน กลุ่มผู้นำเสนอวิจัย
  ลงทะเบียนล่วงหน้า
  คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,000 บาท
  นิสิต นักศึกษา                           คนละ 2,000 บาท

  ลงทะเบียนหน้างาน
  คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,500 บาท
  นิสิต นักศึกษา                           คนละ 3,000 บาท


  *อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ของที่ระลึกและงานเลี้ยงรับรอง

  4.1) ให้ผู้เข้าร่วมงานโอนเข้าบัญชี ตามประเภทให้ถูกต้อง รายละเอียด ดังนี้

  ธนาคารกรุงไทย

  เลขที่บัญชี 982 – 4 -14110 – 3
  Com Code : 80888   Ref.1 : 02761

  ศูนย์บริการวิชาการ
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัญชีหลัก)
  ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร

  4.2) เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ท่านต้องดำเนินการส่งหลักฐานการโอนเงินที่ www.cufst.org
  4.2.1) สามารถส่งหลักฐานการโอนเข้ามาในระบบ ที่ www.cufst.org โดยต้องทำการแจ้งหลักฐานให้ครบทุกเลขที่อ้างอิงการสมัคร ในระบบนี้ให้เรียบร้อยภายหลัง 7 วันทำการ เมื่อได้รับเลขที่อ้างอิงเรียบร้อย มิฉะนั้น ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ
  4.2.2) เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ ปอมท. จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน และจะแจ้งสถานะการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับการแจ้งในระบบ เท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบลำดับของตนเองได้ที่เมนู ลำดับการลงทะเบียน --> ผู้นำเสนอวิจัย สถานะที่ช่องขวามือสุดต่อจากเลขที่อ้างอิง ชื่อ-สกุล ของท่าน
  4.2.3) ท่านสามารถรับใบเสร็จการชำระค่าลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒออกให้ ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-15.00 น. โดยใบเสร็จเรียงลำดับตัวอักษร ก-ฮ ของชื่อของผู้ลงทะเบียน

  เงื่อนไขการส่งหลักฐานการชำระเงิน ดังนี้

  • ไฟล์ จำนวน 1 ไฟล์ มีขนาดไม่เกิน 30 MB
  • รูปแบบไฟล์ .jpeg, gif,png หรือ Acrobat Reader เท่านั้น
  • เมื่อท่านดำเนินการถึงขั้นตอนการยืนยันเรียบร้อย ระบบจะไม่ให้อนุญาตให้นิสิตแก้ไขหรือส่งไฟล์ผ่านระบบใดๆ ทั้งสิ้น

ระบบจะทำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลทุกช่อง หากมีคำเตือนให้กดปุ่มตกลงและนิสิตจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

เมื่ออ่านคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม
เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน