โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561

เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก”
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
   
 

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.


อาคารจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้เข้าฝั่งถนนอโศกมนตรี ชั้นลอยใต้ดิน (B1)
ใต้อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี จำนวน 30 คันรถ
โดยให้รับบัตรจอดรับที่ทางเข้า จากนั้นให้นำบัตรมาแลกบัตรเพื่อใช้สิทธิ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดวัน ที่จุดลงทะเบียน ชั้น 4

 

------------------------------

ระบบปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. มา ณ โอกาสนี้

 

โปรดตรวจสอบการผลทะเบียนได้ที่เมนู--> ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
และโปรดจำจำรหัสอ้างอิง เช่น CUFST-A0001 เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการเข้างาน