รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน
รหัสประจำตัว
รหัสประชาชน

การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่างๆ ของคณะ

 
 
ลงมือประเมินได้ที่นี่ !!! ตั้งแต่ 24 มกราคม - 31 มีนาคม 2556

(สำหรับนิสิตที่ไม่เคยเข้าใช้ระบบนี้ ให้ระบุรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านตั้งต้น คือ 123456
แล้วเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านเอง สำหรับใช้ในคราวต่อๆ ไป)

สำหรับระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครุศาสตร์แห่งนี้
หยุดการให้บริการแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
คงระบบไว้สำหรับการสืบค้นหรือดูผลการประเมินย้อนหลังเท่านั้น

การประเมินฯ ครั้งต่อไป ทำที่ระบบประเมินฯ ของมหาวิทยาลัย