สัมมนาวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ นิสิตดุษฎีบัณฑิต  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560