< >

แสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี เอกเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่2 (รหัส59)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี เอกเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่2 (รหัส59) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดหนังสั้น โครงการวิสัยทัศน์พัฒนา ครั้งที่ 12

ปฐมนิเทศนิสิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย