สารบัญ
หน้าที่ 1   แผนการสอน

โรงเรียนทองสุขดี

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    สาระทัศนศิลป์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคต้น ปีการศึกษา 2553

ครั้งที่1  เรื่อง การปะติดจากวัสดุธรรมชาติ  ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

ออกแบบและสอนโดย   นางสาว ฐิตารีย์  ลาภชีวะสิทธิ์


                กิจกรรมการปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติ  เป็นกิจกรรมการนำเศษวัสดุทางธรรมชาติมาปะติดให้เกิดเป็นภาพ  เพื่อฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.      นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปะติดจากเศษวัสดุทางธรรมชาติ

2.      นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้

3.      นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการทำภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติได้

4.      นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีความเตรียมพร้อม และตั้งใจทำงาน

 

สาระการเรียนรู้

          ภาพปะติด เป็นงานจิตรกรรมประเภทสื่อประสม เป็นการนำเอาวัสดุ เช่น เศษกระดาษภาพถ่าย ภาพเขียน เศษผ้า วัสดุตามธรรมชาติหรือวัสดุอื่นๆ มาตัด หรือ ฉีก แล้วปะติดลงบนแผ่นรองรับให้เกิดเป็นภาพต่างๆขึ้น โดยอาจจะแต่งเติมด้วยการระบายสี  หรือใช้สีของวัสดุนั้นเอง ซึ่งการปะติดนั้นจะเชื่อมต่อ โดยใช้กาว หรือ แป้งเปียกเป็นตัวยึด

วัสดุ-อุปกรณ์

1.      กระดาษแข็ง

2.      ดินสอ   ดินสอสี เมจิก

3.      กาว /กรรไกร

4.      วัสดุธรรมชาติ เช่น  ใบไม้  กิ่งไม้  เปลือกถั่ว

วิธีการทำ

     1. เลือกเศษวัสดุธรรมชาติที่ต้องการมาทดลองวางบนกระดาษวาดเขียนแล้วออกแบบให้เป็นภาพที่ต้องการ โดยอาจใช้ดินสอร่างเค้าโครงภาพก่อนก็ได้
     2.
นำเศษวัสดุที่ต้องการมาทากาว แล้วปะติดบนกระดาษวาดเขียนตามที่ได้ออกแบบไว้
     3. 
ตกแต่งภาพให้สวยงาม

 

อ้างอิง

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2257&mul_source_id=2872

 

 

การจัดการเรียนรู้

-          ขั้นนำ  ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างภาพปะติดด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ แล้วถามนักเรียนว่า ภาพนี้

    ทำจากอะไร จากนั้นบอกถึงกิจกรรมที่จะเรียนในวันนี้

-          ขั้นสอน  

1.      ครูแนะนำวัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้

2.      เริ่มอธิบายวิธีการสร้างภาพปะติดด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ พร้อมกับสาธิตวิธีการทำตามขั้นตอน และแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างไปพร้อมๆกับผู้เรียน 

3.      เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมครั้งนี้แล้ว ก็สั่งงาน ให้นักเรียนสร้างภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ 1 ภาพ โดยปะติดลงในกระดาษแข็งสีขาว ขนาด A4 และให้ออกแบบภาพลงในกรอบ ตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม ส่งท้ายคาบ

-          ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม ให้นักเรียนอภิปรายกลุ่มว่า จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียน ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

สื่อการเรียนรู้

-                   สื่อการสอนวีดิทัศน์แสดงวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทำ

-                   วัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน

-                   ตัวอย่างผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

 

การวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

1.      ความรู้ความเข้าใจ

ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน

แบบตรวจผลงาน

2.      ทักษะความสามารถทางศิลปะ

ตรวจสอบผลงานความประณีต เรียบร้อย   ความคิดสร้างสรรค์  ความสวยงาม

 

แบบตรวจผลงาน

3.      พฤติกรรมการเรียนรู้

สังเกต และ ตรวจสอบความรับผิดชอบ ความตั้งใจในการทำผลงาน

แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การให้คะแนน

ความถูกต้อง                                                                    5        คะแนน
ความสวยงาม ความประณีต เรียบร้อย                                 5
        คะแนน

การเห็นประโยชน์และคุณค่าของวัสดุธรรมชาติ                     5        คะแนน
ความตรงต่อเวลา                                                              5
        คะแนน

                                                                        รวม       20        คะแนน

 
 
 
หน้าที่ 1 / 1    คลิกดูสารบัญ
History (version update) => |First|Back|Next|Last
 
Create by ฐิตารีย์ ลาภชีวะสิทธิ์ [ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 00:40:56 ]
Update by ฐิตารีย์ ลาภชีวะสิทธิ์ [ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 00:44:14 ]
อ่าน 18082 ครั้ง
เพิ่มเขียน Blog ใหม่| แก้ไขสมัครสมาชิกระบบ
ความคิดเห็นที่ 1
อยากให้มีการใช้ระบบมากกว่านี้

แสดงความคิดเห็นโดย มนปรียา E-mail : 01887633 [ วันที่ 22 กันยายน 2553 เวลา 11:34:34 ]

 
 

แสดงความคิดเห็น

 
ข้อความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ใส่รหัส post