Site : http://portal.edu.chula.ac.th/resch  |  Sign in...วาสนา แก้วสว่าง |   กลับเว็บไซต์หลัก  ออกจากระบบ (SignOut)

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปี 2551
 

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

จำนวนเงิน

ระยะเวลา

แหล่งเงินทุนสนับสนุน

1

การวิจัยจัดทำข้อเสนอ ทักษะ การทำงาน แบบทดสอบ และคู่มือ การใช้แบบทดสอบสำหรับโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเฉพาะพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ

รศ.ดร.เอมอร  จังศิริพรปกรณ์

น.ส.อนงค์  ทิพย์เกตุ

น.ส.วรนุช  มงคลบุตร์

1,200,000

ต.ค.50-ก.พ.51

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2

การจัดทำแบบทดสอบและประมวลผล   การสอบแข่งขันเพื่อบีจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น    ตามมาตรา 38 ค(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 10 เขต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

ผศ.ดร.ปองสิน  วิเศษศิริ

ผศ.กอบกุล  พฤกษะวัน

ผศ.ดร.ชญาพิมพ์  อุสาโห

นางรัตติกร  เอกษมานนท์

นางจันทร์นรา  ศรีสุข

4,884,000

2 ต.ค.-30 ธ.ค.50

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

3

การพัฒนาวีการปรับเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้คะแนน ONET ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ

รศ.ดร.เอมอร  จังศิริพรปกรณ์

รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ

น.ส.อนงค์  ทิพย์เกตุ

น.ส.วรนุช  มงคลบุตร์

3,000,000

พ.ย.50-ก.ย.51

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ

4

เกณฑ์วิธีการตรวจประเมินและจัดระดับคุณภาพหนังสือเรียน

ผศ.ดร.วลัย  พานิช

ผศ.ดร.วชิราพร  อัจฉริยโกศล

อ.ดร.นาถวดี  นันทาภินัย

นายวิชิต  เทพประสิทธิ์

500,000

ต.ค.50-มี.ค.51

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ

5

รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนา  ครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : บทเรียนจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือทางการศึกษา

รศ.ดร.กรรณิการ์  สัจกุล

รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

รศ.ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา

รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล

ผศ.ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย์

ผศ.เพียงใจ  ศุขโรจน์

อ.ดร.จุไรรัตน์  สุดรุ่ง

อ.ดร.อุบลวรรณ  หงษ์วิทยากร

10,000,000

ต.ค.50-ก.ย.51

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

6

โครงการวิจัยการจัดทำเอกสารวิชาการและการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้ง ที่ 3

ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช

นายธนินทร์  รัตนโอฬาร

นายณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม

เรืองเอกหญิงหฤทัย  อาจปรุ

น.ส.สุกัญญรัตน์  คงงาม

900,000

ม.ค.-ก.พ.51

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

7

การจัดดำเนินการประเมินสมรรถนะทางการบริหารสำหรับคัดเลือกบุคคล      เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะที่มีตำแหน่งว่างจาการเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ   หลังการปรับย้าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ

รศ.ดร.ดิเรก  ศรีสุโข

รศ.ดร.ทวีวัฒน์  ปิตยานนท์

รศ.ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา

รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ

รศ.ดร.เอมอร  จังศิริพรปกรณ์

น.ส.อนงค์  ทิพย์เกตุ

น.ส.วรนุช  มงคลบุตร์

1,300,000

ธ.ค.50-ก.พ.51

สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

8

โครงการจัดทำรายงานและสารคดีเรื่องภาวะวิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย

อ.ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ

ดร.จุฬาภรณ์  มาเสถียรวงศ์

น.ส.ไพรัตน์  อธิกพันธุ์

300,000

15 ม.ค.-15 เม.ย.51

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

9

โครงการวิจัยและประเมินสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3

ศ.ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย

รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล

น.ส.รุ่งนภา  ตั้งจิตรเจริญกุล

น.ส.สุภาพร  โกเฮงกุล

นายสุนทรพจน์  ดำรงพานิช

นายวัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล

900,000

ม.ค.-เม.ย.51

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

10

การวิจัยประเมินผลการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง

น.ส.รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี

นายพิษณุ  ประจงการ

255,700

ก.พ.-เม.ย.51

บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

11

การวิจัยประเมินประสิทธิผลชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง การป้องกันโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับแกนนำสุขภาพชุมชน

รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง

ผศ.ดร.ประศักดิ์  หอมสนิท

นายไชยา  ลิขิตสารวิทย์

นายชัชวาล  ขันติคเชนชาติ

 

300,000

ก.พ.-เม.ย.51

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

12

โครงการการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช

ดร.วราภรณ์  แย้มทิม

ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ

นายชนาธิป  ทุ้ยแป

นายณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม

1,485,000

15 ม.ค.-14 พ.ย.51

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

13

โครงการประเมินแผนงานสุขภาวะครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุน   การเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สำนัก 4

ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช

รศ.ดร.เอมอร  จังศิรพรปกรณ์

เรือเอกหญิงหฤทัย  อาจปรุ

นายขวัญเมือง  แก้วดำเกิง

นางดวงเนตร  ธรรมกุล

น.ส.จริยา  ชื่นศิริมงคล

นางชุติมา  สืบวงศ์ลี

999,000

15 ม.ค.-พ.ค.51

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 4

14

โครงการประเมินแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช

ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง

นายขวัญเมือง  แก้วดำเกิง

นายอธิวัฒน์  เปล่งสอาด

เรืองเอกหญิงหฤทัย  อาจปรุ

นางจิรวรรณ  นาคพัฒน์

 

997,000

16 ก.พ.-15 มิ.ย.51

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

15

โครงการวิจัยการจัดทำคู่มือการเรียนรู้เรื่อง ลูกเสือเพื่อสิ่งแวดล้อมและคู่มือปฏิบัติกิจกรรมในค่ายลุกเสืออุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

รศ.ลัดดา  ภู่เกียรติ

รศ.วีระชาติ  สวนไพรินทร์

ผศ.ชัยศักดิ์  ชั่งใจ

ผศ.นววรรณ  วุฒฑะกุล

ผศ.สันติ  ศรีประเสริฐ

อ.อรชา  พันธุบรรยงค์

อ.องอาจ  บุญรักษ์

อ.เสน่ห์  บุญช่วย

อ.ทินกร  เทพกุศล

อ.น้ำผึ้ง  ศุภอุทุมพร

อ.ศรัณย์พร  ฉัตรรัตนา

อ.อนุรักษ์  ดิศรานุรักษ์

อ.รับขวัญ  ภูษาแก้ว

อ.นัยนา  ตรงประเสริฐ

อ.ปิยฉัตร  ฆังฆะ

1,500,000

ต.ค.50-ก.ค.51

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

16

โครงการวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis)

ศ.ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย

รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล

อ.ดร.วรรณี  เจตจำนงนุช

อ.สันทัด  พรประเสริฐมานิต

 

 

600,000

พ.ค.-ส.ค.51

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

17

โครงการวิจัยประเมินผลคุณภาพคนไทย : การวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดสุข ดี เก่ง ของคนไทย

ผศ.ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน

รศ.ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา

รศ.ดร.เอมอร  จังศิริพรปกรณ์

รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ

อ.ดร.วีรพล  แสงปัญญา

อ.ดร.วรรัตน์  อภินันท์กูล

 

1,700,000

พ.ค.51-ก.พ.52

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

18

โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ      อย.น้อย

รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ

อ.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส

อ.สิทธิชัย  ชมพูพาทย์

อ.ลำพอง  กลมกูล

นายจรัญ  ศรีบัวนำ

580,000

เม.ย.-ก.ย.51

สำนักงานคณะกรรมการอาหาร    และยา

19

โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์และข้อกำหนดจำเพาะของหลักสูตร

รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

รศ.ดร.ณรุทธ์  สุทธจิตต์

อ.ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์  จารุชัยนิวัฒน์

อ.ดร.จุฑารัตน์  วิบูลผล

อ.ดร.บุณฑริกา  บูลภักดิ์

 

850,000

เม.ย.-ก.ย.51

สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)

20

การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้      ในองค์กร ระยะที่ 4 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง

นายคุณากร  เพชรคง

น.ส.กิ่งกาญจน์  มงกุฎกาญจน์

น.ส.วงศ์ดาว  แสนภักดี

2,375,000

พ.ค.-ต.ค.51

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

21

โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้และเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล

2,000,000

11 ก.ค.51-11 เม.ย.52

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

22

การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อ.ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ

ดร.จุฬาภรณ์  มาเสถียรวงศ์

นางสกาวรัตน์  ไกรมาก

น.ส.อุทุมพร  อินทจักร์

น.ส.พัชรา  เอี่ยมกิจการ

1,000,000

มิ.ย.-พ.ย.51

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

23

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสิทธิเด็กและการวางแผนท้องถิ่นเพื่อเด็กและเยาวชน

รศ.ดร.สมพงษ์  จิตระดับ

อ.ดร.อัญญมณี  บุญซื่อ

นายพิษณุ  ประจงการ

น.ส.ปัทมา  ทุมาวงศ์

น.ส.อุบลวรรณ  เสือเดช

น.ส.หทัยรัตน์  จงเสริมตระกูล

นางชุติกาญจน์  ภาคพานิช

1,690,000

เม.ย.-ก.ย.51

องค์การยูนิเซฟ (UNICEF)     ประเทศไทย

24

แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการศึกษานานาชาติ

รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง

ผศ.ดร.อภิภา  ปรัชญพฤทธิ์

อ.ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก

 

450,000

ก.ค.-พย.51

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

25

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล

ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช

ผศ.ดร.วลัย  พานิช

อ.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล

500,000

ส.ค.-ต.ค.51

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

26

การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และแนว ความคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะภาพทิวทัศน์ในประเทศไทย

อ.ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ

480,000

15 พ.ค.51-14 พ.ค.53

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

27

สาเหตุและผลการกำหนดตนเองต่อสมรรถภาพทางจิตของบุคคลใน 4 ช่วงวัย

อ.ดร.วีรพล  แสงปัญญา

480,000

15 พ.ค.51-14 พ.ค.53

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.

28

การพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถาบันอุดมศึกษา

อ.ดร.นันทรัตน์  เจริญกุล

475,400

15 พ.ค.51-14 พ.ค.53

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.

29

การศึกษาวิเคราะห์การปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยที่พึงประสงค์แก่เยาวชนไทยในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน

อ.ดร.หทัยรัตน์  ทับพร

480,000

15 พ.ค.5114 พ.ค.53

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.

30

การพัฒนาแบบทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับ    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ

ผศ.ดร.พรทิพย์  แข็งขัน

อ.ดร.กมลวรรณ  ตังธนกานนท์

น.ส.อนงค์  ทิพย์เกตุ

น.ส.วรนุช  มงคลบุตร์

350,000

ก.ค.-ส.ค.51

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

31

โครงการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเพื่อนเด็กในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ระยะที่ 1 (2551)

ผศ.อรรถพล  อนันตวรสกุล

อ.ดร.จิณดิษฐ์  ละออปักษิณ

อ.ดร.ศันสนีย์  เณรเทียน

อ.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล

600,000

1 ส.ค.51-31 ม.ค.52

องค์การยูนิเซฟ (UNICEF)      ประเทศไทย

 


 

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุมเทพมหานคร 10330  โทร. 0-2218-2567 ต่อ 6720-6722