เรื่องควรรู้
 ระเบียบ ข้อบังคับ
 หลักเกณฑ์ฯผศ./รศ./ศ.(1)(2)(3)
 
      เรื่องน่ารู้
 

 
 


 
 
 
      ทุนวิจัยในชั้นเรียน 

         ทุนวิจัยพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

        อัตราการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณ (ประกาศ)  (แบบฟอร์ม) 

       การประเมินโครงการบริการวิชาการ (แบบฟอร์ม) 


 
  
               
  
  
     การบริการคลินิกวิจัย (Research Clinic Unit(รายละเอียด)

 
 

               เอกสารประกอบการบรรยาย 26 ต.ค.61 (ดาวน์โหลด) 


 

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ 9 ก.ค. 53ผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ 10 ก.ค. 52
กภ.วิจัยและบริการวิชาการ  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุมเทพฯ 10330  โทร. 0-2218-2567-97 ต่อ 6720-6722