หน้าแรก โครงการวิจัย คำแนะนำในการใช้ฐานข้อมูล ภาพกิจกรรม ทีมนักวิจัย ฐานข้อมูลวิจัย เอกสารเผยแพร

 
 
เรียงตาม
ค้นหาขั้นสูง>>
 
 


โครงการการสังเคราะห์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของ ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพิ้นฐานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

     รูปแบบ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยมีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งแหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการคิดในต่างประเทศมีเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยข้อจำกัดด้านภาษาทำให้ครูไม่สามารถเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้

     ดังนั้นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดของผู้เรียน เพื่อให้ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายในการพัฒนาการคิดของนักเรียนในระดับห้องเรียน โดยสังเคราะห์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จากการศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการสัมภาษณ์ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการสอนที่ส่งเสริมการคิดของผู้เรียน เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูล ที่จะช่วย ยกระดับคุณภาพการคิดของนักเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไปในอนาคต


 
ผู้สนับสนุนโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณเข้ามาเป็นคนที่  
Term Papers - Term Paper and Research Paper Site for College Students
Copyright © 2008