RT Modulus - шаблон joomla Видео

Articles

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)  ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
  • สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
  • สาขาวิชาสถิติและสารสนเทศทางการศึกษา
  • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
  • สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 58

เกณฑ์ผลสอบ CU-TEP สำหรับระดับปริญญาโท-เอก รายละเอียด