RT Modulus - шаблон joomla Видео

 


           การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสาขาครุศาสตร์เริ่มขึ้นเมื่อมีการสถาปนาแผนกอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ขึ้นใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
 26 มีนาคม พ.ศ.2460 ส่วนการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาด้านการวิจัยการศึกษามีขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2496 

          ต่อมาคณะครุศาสตร์ได้รับการยกฐานะจากแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ แยกออกเป็นคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เต็มรูปแบบอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2500 โดยมีแผนกวิจัยการศึกษา เป็นแผนกวิชาหนึ่งที่รับผิดชอบการเรียนการสอนในวิชาวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดประเมินผลการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา ทำการวิจัยโครงการวิจัยปัญหาสำคัญ ๆ และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาการดังกล่าวแก่หน่วยงานอื่น ๆ ใน พ.ศ.2508 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาได้แยกออกไปเป็นภาควิชาจิตวิทยาต่างหาก ต่อมาได้ตั้งเป็นคณะจิตวิทยา แต่สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษายังคงอยู่ในคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้รวมภาควิชาวิจัยการศึกษา กับสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา เป็น ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา