RT Modulus - шаблон joomla Видео

รับสมัครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ใน 4 สาขาวิชา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

โครงการอบรม ปี 2559

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมทางวิชาการ ประจำปี 2558 ดังนี้

กิจกรรมอื่น ๆ ในภาควิชา

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)  ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
  • สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
  • สาขาวิชาสถิติและสารสนเทศทางการศึกษา
  • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
  • สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 58

เกณฑ์ผลสอบ CU-TEP สำหรับระดับปริญญาโท-เอก รายละเอียด