image

          การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสาขาครุศาสตร์เริ่มขึ้นเมื่อมีการ  สถาปนาแผนกอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ขึ้นใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2460 ส่วนการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาด้านการวิจัยการศึกษามีขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ.2496