หน้าแรก

กองบรรณาธิการ

วารสารฉบับปัจจุบัน

วารสารฉบับย้อนหลัง

การส่งบทความ

Download ใบสมัครสมาชิก

Download เอกสารอื่นๆ

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ

 

 

หัวข้อข่าว
วันที่ประกาศ
ร่วมต้อนรับ วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 27 เล่มที่ 1
08 ก.ค. 2557
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 26 เล่มที่ 3
08 ม.ค. 2557
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ 26 เล่มที่ 2
14 ต.ค. 2556
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย จัดเป็นวารสารในกลุ่มที่ 1 ซึ่งผ่านการรับร...
05 พ.ค. 2556
วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย เล่มใหม่ ออกแล้ว
05 พ.ค. 2556

 

 
ข่าวอื่นๆ
 
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Jornal of Research Methodology: JRM)
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร 02-218-2581 ต่อ 800