Journal of Research Methodology: JRM JRM EDU Chula CU

Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พรหมมา, ฉัตรนภา, วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
พฤฒิพิบูลธรรม, อรนุช, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร 10240
พฤฒิพิบูลธรรม, อรนุช, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10240
พลายน้อย, เนาวรัตน์, รองศาสตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พลโยราช, ก่อพงษ์
พันธุมนาวิน, ดวงเดือน, ศาสตราจารย์คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พันธุมนาวิน, ดวงเดือน, คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พันธุ์พฤกษ์, สัมพันธ์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พันธุ์มงคล, ปิยวรรณ, -
พันธเสน, อภิชัย, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พานิช, วิจารณ์, ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พานิชวัฒนะ, พนิดา
พิณประดิษฐ์ และคณะ, นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ
พิทักษ์สาลี, ไพรวัลย์
พิทักษ์เทพสมบัติ, พิชิต, สถาบันประชากรศาสตร์ คณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธิยานุวัฒน์, ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธิยานุวัฒน์, สมหวัง, ภาควิชาวิจัยการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธิยานุวัฒน์, สมหวัง, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Thailand)
พิธิยานุวัฒน์, สมหวัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธิยานุวัฒน์, สมหวัง
พิธิยานุวัฒน์, สมหวัง, สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตสภา (Thailand)
พิธิยานุวัฒน์, สมหวัง, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธิยานุวัฒน์, สมหวัง, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Thailand)
พิธิยานุวัฒน์, สมหวัง, ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธิยานุวัฒน์, สมหวัง, ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธิยานุวัฒน์, สมหวัง, ศาสตราจารย์ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
พิธิยานุวัฒน์, แทน, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พิธิยานุวัฒน์, แทน, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปทุมธานี 12121
พิธิยานุวัฒน์ และคณะ, สมหวัง, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธิยานุวัฒน์ และคณะ, สมหวัง, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Thailand)
พิธิยานุวัฒน์ และคณะ, สมหวัง, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธิยานุวัฒน์และคณะ, สมหวัง, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พินชู, ปุณยนุช
พินิจนึก, ฤตธวัส, สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พิพัฒน์สันติกุล, เพชรา
พิมไทย, เอกรัฐ
พิริยะอารยะกูล, ธีรยุทธ
พุ่มแก้ว, สิริพร
พูลผลอำนวย, วดาภรณ์, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการวัดและการประเมินผลการศึกษา
พูลภัทรชีวิน, จุมพล, ภาควิชาสารัตถศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พูลสุวรรณ, ศิริยุภา
พูลสุวรรณ, เสมอชัย, คณะสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พูลสุวรรณ และคณะ, ศิริยุภา, -

ฟองศรี, พิสณุ

ภัทรดิลก, หฤษฎี, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา, -, -
ภาววิมล, อรสา และคณะ, สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารทบวงมหาวิทยาลัย
ภาษีผล, โชติกา
ภาษีผล, โชติกา, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330 (Thailand)
ภาษีผล, โชติกา, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภิญโญภานุวัตน์, รัชนีกูล
ภิญโญอนันตพงษ์, อมรรัตน์, ศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภิรมย์สมบัติ, ชยุตม์, -
ภิรมย์สมบัติ, ชยุตม์
ภิรมย์สมบัติ, ชยุตม์, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (Thailand)
ภิรมย์สมบัติ, ชยุตม์, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330
ภิรมย์สมบัติ, ชยุตม์, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภิรมย์สมบัติ, ชยุตม์, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภูยานนท์, อนงค์นุช, หัวหน้าแผนกวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
ภู่พันธ์, ศิวะพร, ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยารามคำแหง กรุงเทพมหานคร 10240
ภู่พันธ์, ศิวะพร, ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภู่พันธ์, ศิวะพร
ภู่พันธ์, ศิวะพร, ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.โกมลมาศ, ภราดาประทีป, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
มณีศรี, คัคนางค์
มณีศรี, คัคนางค์, คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ 10330 (Thailand)
มณีศรี, คัคนางค์, สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มณีศรี และ พิธิยานุวัฒน์, คัคนางค์ และ สมหวัง, คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มักขุนทด, วิภาพรรณ, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัทวานนท์, สิริภัค, ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10303
มั่นมาก, นันทิกานต์
มากมี, ภัทราวดี
มารุ่งเรือง, พนิดา
มาลากุล ณ อยุธยา, ประสาร, ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาลากุล ณ อยุธยา, ประสาร, ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Thailand)
มโนสุทธิ, นพดล
ม้าคนอง, อัมพร

ยงกิตติกุล, ชุมพร, ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยานะวิมุติ, เอกภพ, -
ยิ่งวรรณะ, เสาวรส, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิ้มถนอม, ธนดล, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยุระยาตร์, ภมรพรรณ์

รอดแรงค้า, วรรณทิพา, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอดโพธิ์ทอง, สิริมา, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รักชาติเจริญ, กฤษณ์, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 73170
รักนาค, ณัฐิกานต์
รักษ์พลเมือง, ชนิตา
รักษ์พลเมือง, ชนิตา, ศูนย์วิจัยและประเมินระบบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330 (Thailand)
รักษ์พลเมือง, ชนิตา, ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
รังษีบวรกุล, ศรีกัญภัสสร์
รัชดาพรรณาธิกุล, เชษฐ, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170
รื่นรมย์, กุณฑลี, ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10303

ฤทธิบุตร, สุภัทรา, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
ฤทธิลัน, ศักดิ์สิทธิ์

ลลิตผสาน, อุษณี, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
ลักษณียนาวิน, สุดาพร, อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณียนาวิน, สุดาพร, ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลังกา, วิไลลักษณ์, ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพฯ 10110

วงศ์ศิรินวรัตน์, มัณฑนา
วงศ์สายเชื้อ, ฐณัฐ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

301 - 400 of 719 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>