การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานผู้เรียนอย่างรอบด้านในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, ชนิตา รักษ์พลเมือง, อวยพร เรืองตระกูล, ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, โสมฉาย บุญญานันต์, มิ่งขวัญ ศิริโชติ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมทันสมัย และตอบสนองต่อทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 และ (2) เพื่อนำเสนอวิธีการและตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานผู้เรียนรอบด้าน วิธีการวิจัยเป็นการศึกษาเอกสาร เน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้เรียนให้เหมาะสม ทันสมัย และตอบสนองต่อทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้เรียนอย่างรอบด้านที่สะท้อนถึงการวัดทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 และการใช้เครื่องมือดังกล่าวต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์กำหนดวิธีการและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานผู้เรียนรอบด้านในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมนำเสนอวิธีการและตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งนี้เพื่อใช้การวิจัยเป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศไทยที่มีการริเริ่มนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินมาตรฐานผู้เรียนอย่างรอบด้านที่สะท้อนถึงทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และยังเป็นการพัฒนาข้อเสนอเพื่อดำเนินยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบและเครื่องมือวัด และประเมินมาตรฐานผู้เรียนอย่างรอบด้านในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศไทย

ผลการวิจัยเบื้องต้น พบว่า

(1) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ ลักษณะหลักคือ มีความฉลาดทางสุขภาวะและสุนทรียภาพ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ลักษณะหลักคือ มีเหตุผลเชิงจริยธรรมและความยุติธรรม มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ลักษณะสำคัญ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์และการรู้เรื่องสังคมศึกษา การรู้เท่าทันทางการเมือง มีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง/ความตระหนักทางวัฒนธรรมและสังคม ผลสัมฤทธิ์และการรู้เรื่องภาษาไทย และผลสัมฤทธิ์และการรู้เรื่องภาษาอังกฤษ มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดตัดสินใจแก้ปัญหา เผชิญปัญหา และแก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุผล ลักษณะหลักคือ ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีความฉลาดเผชิญปัญหาฝ่าวิกฤติ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การรู้และรักการอ่าน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ลักษณะหลักคือ การรู้เรื่องการอ่าน มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต คือ การรู้เท่าทันสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และมาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและการทำงาน มีความฉลาดทางอารมณ์ มีทักษะการให้ความร่วมมือ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและภาวะผู้นำ ลักษณะหลักคือ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

(2) ผลการศึกษาลักษณะที่มุ่งทดสอบและนำเสนอวิธีการ พร้อมตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมิน ประกอบด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เหตุผลทางจริยธรรม ความยุติธรรมและความเป็นธรรม การรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ความฉลาดทางสุขภาวะและสุนทรียภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดเผชิญปัญหาฝ่าวิกฤต การรู้เรื่องการอ่าน ผลสัมฤทธิ์และการรู้เรื่องสาระต่างๆ และทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University