แนะนำเจ้าของไซต์

[ อีเมล์ : onlineteacher2005@hotmail.com ]
[ หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ]
[ ตำแหน่ง : อาจารย์ ดร. ]
[ My Site ] [ Visit My Blog ]
 
การศึกษา

คุณวุฒิ
สถาบัน

ครุศาสตรบัณฑิต
(การศึกษานอกระบบโรงเรียน / คอมพิวเตอร์การศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการทำงาน

หน่วยงาน
ระยะเวลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน
ผู้ช่วยคณบดี 2556
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและเครือข่ายการศึกษา 2553-2554
อาจารย์ประจำหมวดวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
2541 – 2546


งานสอน

หน่วยงาน
ระดับ
โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปริญญาบัณฑิต
การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา ปริญญาบัณฑิต
โปรแกรมภาษาสำหรับเว็บเพจทางการศึกษา ปริญญาบัณฑิต
การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปของคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษา ปริญญาบัณฑิต
สัมมนาการมัธยมศึกษา ปริญญาบัณฑิต
การผลิตสื่อโสตทัศน์ บัณฑิตศึกษา
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตศึกษา


งานบริการวิชาการ

หลักสูตรที่บรรยาย
หน่วยงานที่จัด
กลุ่มเป้าหมาย
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเสนอ คณะครุศาสตร์ ครูประจำการ
การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริหารวิชาการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของจุฬา
การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ร.ร.นนทรีวิทยา ครูประจำการของโรงเรียน
Hybrid Learning มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ บริษัทแปลนสารา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอน ครูประจำการสังกัด อบจ.นนทบุรี ชมรมอาจารย์จุฬาฯ


ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
ประกอบ กรณีกิจ. (2550). การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การประเมินตนเอง

เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประกอบ กรณีกิจ. (2551). การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

การคิดของผู้เรียนและเว็บไซต์โครงการวิจัย . ภายใต้ โครงการวิจัยการสังเคราะห์รูปแบบ
เทคนิค วิธีการ กระบวนการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ . เข้าถึงได้จาก :http://www.edu.chula.ac.th/thinking

ประกอบ กรณีกิจ. (2551). “ผลของระดับความสามารถทางการเรียนรู้และรูปแบบการให้ข้อมูล

ป้อนกลับในแฟ้มสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
ในวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา บทความวิจัยนำเสนอในงานประชุม
วิชาการโสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, จัดโดยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 11 – 12 ธันวาคม 2551, หน้า 24 – 29.Download

จินตวีร์ คล้ายสังข์ และประกอบ กรณีกิจ. (2552). Pedagogy-based Hybrid Learning :

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ.วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ตุลาคม 2552). หน้า 93-108.Download

ประกอบ กรณีกิจ. (2552). “แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”.

วารสารครุศาสตร์. ปีที่ 38 1(กรกฎาคม – ตุลาคม 2552). หน้า 65 - 81Download

ประกอบ กรณีกิจ และพิทักษ์ โสตถยาคม. (2554). "ระบบจัดการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครู :

CUFolio". เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง National e-Learning Conference : Open Learning - Open the World. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี 9 - 10 สิงหาคม 2554.Download

ประกอบ กรณีกิจ และพิทักษ์ โสตถยาคม. (2554). การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการวางแผนพัฒนาตนเองของครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

จินตวีร์ คล้ายสังข์ และประกอบ กรณีกิจ. (2555). การพัฒนารูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสาน

โดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจำของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : กองทุนวิจัยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกอบ กรณีกิจ และ พิทักษ์ โสตถยาคม. (2556). การพัฒนารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับครูที่มีต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการวางแผนพัฒนาตนเองของครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. ปีที่ 26 1(มกราคม – เมษายน 2556). หน้า 1 - 20.Download

Koraneekij, P. (2008). “ An Effect of Levels of Learning Ability and Types of Feedback

in Electronic Portfolio on Learning Achievement of Students in Electronic Media Production for Education Subject ”. Proceedings of the Ninth Distance Learning and the Internet Conference 2008, Waseda University, Tokyu, Japan, organized by the Association of Pacific Rim Universities, November 19-22, 2008, Pp. 31-36 .Download


Khlaisang, J. and Koraneekij, P. (2012). "Development of Blended E-Learning Model Using

Online Interactive Reflective Learning Logs to Enhance Faculty of Education Students' Inquiring Mind and Retention at Chulalongkorn University". Proceeding of International e-Learning Conference 2010 (IEC2012). Impace, Muang Thong Thani, Thailand, organized by Thailand Cyber University (TCU), June 14-15, 2012. Pp. 120-128.Download


Sooksomchitra, A. , Koraneekij, P. & Na-Songkhla, J. (2013). Education for Social Responsibility

: The Use of CSCL in Undergraduate Service-Learning Modules. Creative Education, 4, 59-62. doi: 10.4236/ce.2013.49B012.Download


ผลงานอื่นๆ

งาน / ผลงาน / รางวัล
หน่วยงาน
รางวัลชมเชย การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (2002) ประเภทโปรแกรมเพื่อการศึกษา “โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงานผ่านอินเทอร์เน็ต” NECTEC
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ “ โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร” ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและดูแลโครงการ AI Cyber Kids ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 022182642 , 022182644