โรงเรียนหนูน้อยน่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระทัศนศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครั้งที่ 1  เรื่อง น้องนุ่มนิ่ม จำนวน 1 ชั่วโมง

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2552  ออกแบบและสอนโดย นางสาวพิมพ์ใจ อารีย์จิตเกษม

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                          น้องนุ่มนิ่มเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะทางด้านการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ โดยเป็นกิจกรรมที่นำไหมพรมมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตา

   1.จุดประสงค์

          1.1นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตุ๊กตาจากไหมพรม          

แบบง่ายๆได้

               1.2นักเรียนสามารถสร้างตุ๊กตาไหมพรมออกมาเป็นรูปแบบตามที่กำหนดเอาไว้ได้อย่างถูกต้อง

               1.3เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมอันพึงประสงค์
 

    2. เนื้อหา

                ตุ๊กตา  คือ  ของเล่นของเด็กชนิดหนึ่ง  การทำตุ๊กตาเพื่อนำมาเป็นของเล่น  สามารถ

ใช้วัสดุได้หลายชนิด  เช่น  กระดาษ  ไม้  ดินเหนียว  และนุ่น  เป็นต้น  ซึ่งวัสดุที่นำมานำเพราะ

สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น และราคาถูก คือ ไหมพรม
 
 

วัสดุอุปกรณ์

1.    ไหมพรม

2.    แผ่นซีดี

3.    ตะเกียบ

4.    กระดาษสี

5.    กาว

6.    กรรไกร

 
 วิธีการทำ
  • 1.    ติดตะเกียบลงไปบนแผ่นซีดีข้างซ้ายและข้างขวา
  • 2.พันไหมพรมไปที่ตะเกียบมีความหนาพอประมานเมื่อได้ความหนาตามที่ต้องการแล้วตัดออก
  • 3.นำไหมพรมมาผูกตรงกลางให้ป็นโบว์
  • 4.ตัดด้านปลายออกทั้งสองข้าง
  • 5.ตกแต่งให้สวยงาม
 
 
 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

                  ขั้นนำ  เปิดวิดิทัศน์เกี่ยวกับตุ๊กตาไหมพรมมาให้เด็กนักเรียนดู

                 ขั้นสอน  นักเรียนดูตัวอย่างตุ๊กตาไหมพรมที่ได้เตรียมมา ซักถามวัสดุอุปกรณ์ และให้ลงมือปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน   

                 ขั้นสรุป  ให้นักเรียนนำผลงานของตนมานำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อนร่วมชั้นแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลงาน

        

     4. สื่อการเรียนรู้

                  4.1 ตัวอย่างตุ๊กตาไหมพรม

                  4.2 อุปกรณ์ในการทำงาน

            4.3 วีดิทัศน์เกี่ยวตุ๊กตาไหมพรมต่างๆ

     

     5. การวัดและประเมินผล

                     5.1ด้านความรู้ความเข้าใจ  สังเกตนักเรียนจากการทำงาน ตรวจสอบผลงานตามลำดับขั้นตอน ความถูกต้องในชิ้นงาน โดยสังเกตการทำงาน

                  5.2ด้านทักษะความสามารถทางศิลปะ  มีความคิดสร้างสรรค์และความประณีตในชิ้นงาน สามารถทำตุ๊กตาไหมพรมได้ตรงตามที่กำหนดไว้ มีความสะอาดสวยงาม
 โดยตรวจประเมินจากผลงาน

                  5.3ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและส่วนตน มีน้ำใจ และ ตั้งใจในการทำงาน โดยการสังเกตพฤติกรรม และตรวจสอบผลงาน

                  เกณฑ์การประเมิน  ความรู้ : ทักษะ : คุณลักษณะอันพึงประสงค์  20 : 50 : 30