วิธีใช้สื่อการเรียนรู้

เว็บไซต์นี้ออกแบบไว้ให้ง่ายสำหรับการพิมพ์ เว็บเพจแต่ละหน้ามีความกว้าง 600 pixels
เหมาะกับการพิมพ์ด้วยกระดาษ A4

หากท่านต้องการนำเนื้อหาภายในเว็บเพจไปใช้ในงานเอกสาร สามารถดาวน์โหลดไฟล์
Microsoft Word (.doc) ได้โดยตรง โดยคลิกที่ไอคอน      ซึ่งปรากฎอยู่ด้านบนซ้าย
ของบทเรียน

หากท่านต้องการนำสื่อการสอนไปทำแผ่นใส หรือใช้ฉายบนจอ LCD สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ Microsoft PowerPoint (.ppt) ได้โดยตรง โดยคลิกที่ไอคอน    ซึ่งปรากฎอยู่
ด้านบนซ้ายของบทเรียน

ในบางเนื้อหาการเรียนรู้อาจจะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ โดยคลิกที่ไอคอนของโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งปรากฎอยู่
ด้านบนซ้ายของเว็บเพจ

ไฟล์ต่างๆ ในเว็บไซต์/ซีดีนี้ ได้ผ่านการสแกนไวรัสเรียบร้อยแล้วโดยPanda Software
หากท่านต้องการ Panda ไปใช้งานกับเครื่องของท่าน ก็สามารถดาวน์โหลดได้โดย
คลิกที่ไอคอน      ซึ่งปรากฎอยู่ด้านบนซ้ายของบทเรียนศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
ตู้ ปณ.2058 ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ กทม.10320
โทรศัพท์: 087-920-6630
โทรสาร: 02-993-6081
อีเมล์:lesacenter@gmail.com