กิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ


จุดประสงค์
          สำรวจความหลายหลากทางชีวภาพ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

สาระสำคัญ
          สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อม เพื่อที่สามารถดำรงชีวิตและสืบทอดสายพันธุ์ต่อไป การกลายพันธุ์ช่วยทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตาม สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศน์เดียวกัน ย่อมมีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยกันเป็นระบบลูกโซ่ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิประเทศจริง จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น

เวลาที่ใช1 คาบเรียน

ระดับชั้นเรียน ทุกระดับ

แนวความคิดหลักที่สำคัญ
         ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ทักษะ
          การสำรวจ
          การสังเกต
          การจดบันทึกวัสดุและอุปกรณ ์
          แว่นขยาย
          สวิงจับสัตว์น้ำ หรือแมลง
          กล้องส่องทางไกลท อุปกรณ์ในการจดบันทึก
          ใบงานกิจกรรมการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

สถานที่
          ควรทำการสำรวจอย่างน้อย 2 แห่ง โดยเลือกสถานที่ๆ มีสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่แตกต่างกัน เช่น ป่าไม้ – ทุ่งหญ้า, ถ้ำ – ที่โล่งแจ้ง, น้ำ - พื้นที่แห้ง ทว่าอยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อที่นักเรียนจะได้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆ กับสิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่

วิธีปฏิบัติ
          1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ไม่เกิน 5 คน
          2. แจกอุปกรณ์และใบงานกิจกรรมการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
          3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แยกย้ายกันสังเกตการณ์ในพื้นที่ด้วยความเงียบ ทำการจดบันทึก วาดรูป และฟังเสียง
          4. เปลี่ยนพื้นที่ และทำการสำรวจต่อ (หากมีเวลาและไม่ถูกจำกัดสถานที่)
          5. เมื่อเสร็จกิจกรรม ให้นักเรียนรวมกลุ่ม อภิปรายสิ่งที่ได้พบเห็น แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่