กิจกรรมตัวต่อแผ่นเปลือกโลก


จุดประสงค์
           เพื่อทำความรู้จักแผ่นเปลือกโลกที่สำคัญสาระสำคัญ เปลือกโลกประกอบด้วยเปลือกทวีป (Continental crust) และเปลือกมหาสมุทร (Oceanic crust) รอยต่อของเปลือกโลกมิได้อยู่ที่ตามแนวขอบทวีปอย่างที่เราเห็นในแผนที่ทั่วไป ทว่ารอยต่อของเปลือกโลกส่วนใหญ่มักอยู่ตามแนวสันกลางมหาสมุทร (Ridge) หรือหุบเหวใต้มหาสมุทร (Trench) การเรียนรู้เรื่องแผ่นเปลือกโลก ทำให้เรารู้จักบริเวณที่ไม่เสถียรของเปลือกโลกซึ่งอาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้ เนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเวลาที่ใช้ 1 คาบเรียนระดับชั้นเรียน ทั่วไปแนวความคิดหลักที่สำคัญเพลต (แผ่นเปลือกโลก)ทวีปมหาสมุทรทักษะท การอ่านแผนที่ท การประกอบตัวต่อวัสดุและอุปกรณ์ท ตัวต่อแผ่นเปลือกโลก

วิธีปฏิบัติในชั้นเรียน
          1. คุณครูถอดตัวต่อ (เพลต) ออกจากตัวแผนที่
          2. แจกตัวต่อและแผนที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อ (ประมาณกลุ่มละ 3 – 4 กลุ่ม)
          3. เพิ่มความสนุกโดยให้นักเรียนประกอบตัวต่อทีละคน โดยจับเวลาแข่งขันว่า ใครจะใช้เวลาน้อยที่สุด
          4. หลังเสร็จการแข่งขัน คุณครูอธิบายความรู้เรื่องโครงสร้างภายในของโลก และทฤษฎีเพลตเทคโทนิก (การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก)