เอลนีโญ/ลานีญา

          เนื้อหาในเรื่อง เอลนีโญ/ลานีญา มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา และผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

                                 :: เอลนีโญ/ลานีญา
                                 ::
แบบฝึกหัด การเกิดเอลนีโญ