ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ประกาศเลื่อนกำหนดการจัดสอบวิชาทั่วไป

สอบวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557
รายละเอียดเพิ่มเติมที่   http://www.edu.chula.ac.th/testcenter
 
เกณฑ์ GREAT-R
ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) กรณีที่คะแนนไม่ถึง T50 จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา (สมัครโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ที่ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด โปรดติดต่อ 0-2218-2545-6
 
กำหนดการสอบ GREAT-R
ผู้สมัครสอบปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา จะต้องสมัครสอบ GREAT-R ที่ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 5 สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2545-6 สมัครจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2557
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2) ค่าสมัครสอบ 380 บาท
3) สำเนาบัตรราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน
 
 
 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครสอบ GEAT-R ได้ที่ คู่มือการสมัครสอบวิชาทั่วไป