เกณฑ์ภาษาอังกฤษ

1) กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP  เทียบเท่า TOEFL  หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 450 แต่น้อยกว่า 500  (450 £ < 500) ต้องเรียน 5500 532  Academic English for Graduate Students และ 5500 560 Thesis Writing   ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบ CU-TEP ใหม่ เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP  เทียบเท่า TOEFL ตั้งแต่ 525 ขึ้นไป ก่อนสำเร็จการศึกษา

             2) กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP  เทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 500  แต่น้อยกว่า 525  (500  £ < 525) ต้องเรียน  5500 560  Thesis Writing และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบ CU-TEP ใหม่ เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ตั้งแต่ 525 ขึ้นไป ก่อนสำเร็จการศึกษา