ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2554
สาขาวิชาอุดมศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 

·       าคในเวลาราชการ

o   ภาคการศึกษาต้น

 

·       ภาคนอกเวลาราชการ

o   ภาคการศึกษาต้น

o   ภาคการศึกษาปลาย