วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสาขาวิชาอุดมศึกษา
 
วิสัยทัศน์

สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งสาขาวิชาที่เป็นแหล่งอ้างอิงทางศาสตร์อุดมศึกษาของแผ่นดินภูมิภาค

 

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการและฝึกประสบการณ์ในภาคปฎิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวทางการประกอบการวิชาชีพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ในการอุดมศึกษาและมีคุณธรรม

2. สร้างเสริมในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านวิชาการต่างๆ ของคณาจารย์ และนิสิตในสาขาวิชา เพื่อจะได้สามารถนำผลการศึกษาหรือวิจัยไปเป็นเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป

3. ส่งเสริมให้สาขาวิชาและคณาจารย์ขยายงานบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการเผยแพร่ความรู้ การฝึกอบรมนิเทศ และการให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่หน่วยงาน ชุมชนและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ

4. สนับสนุนให้สาขาวิชา คณาจารย์และนิสิต มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเสริมหลักสูตรด้านจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม เพื่อช่วยทำนุบำรุงและรักษาไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของชาติไทย