ประวัติสาขาวิชาอุดมศึกษา
 
        การสนับสนุนให้มีศาสตราจารย์สาขาอุดมศึกษาในคณะครุศาสตร์ นับเป็นความคิดริเริ่มของศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคนแรกของคณะครุศาสตร์ โดยที่ท่านได้เคยศึกษาวิชาอุดมศึกษาในระดับปริญญาเอก และยังได้สนับสนุนให้อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศได้ศึกษาดูงานสาขาวิชาอุดมศึกษาอีกด้วย นับว่าท่านเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของศาสตร์สาขาอุดมศึกษาตลอดมา

        นอกจากนี้ ท่านยังได้กล่าวถึงแผนงานสำคัญของคณะครุศาสตร์ ในวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 ว่า แผนการขยายภาควิชาของคณะครุศาสตร์ที่จะสนับสนุนให้จัดดำเนินการต่อไป คือ ภาควิชาอุดมศึกษา และในขณะที่ยังมิได้มีการดำเนินการจัดตั้งภาควิชานี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาจารย์ภาควิชา บริหารการศึกษา ได้เสนอรายวิชาทางสาขาอุดมศึกษาเปิดสอนเป็นรายวิชาเลือก ในภาควิชาบริหารการศึกษาหลายวิชา เช่น วิชาการอุดมศึกษาในประเทศไทย การบริหารอุดมศึกษา การฝึกหัดครู และบุคลากรในอุดมศึกษา เป็นต้น

        ต่อมา ในปี พ.ศ. 2518 ศาสตราจารย์ ดร. ประชุมสุข อาชวอำรุง คณบดีคณะครุศาสตร์ได้แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาการอุดมศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วยอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ เช่น ภาควิชาสารัตถศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร เป็นเลขานุการ

        เมื่อดำเนินการร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ในปี พ.ศ. 2519 รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญโญ เป็นประธานกรรมการก่อตั้งภาควิชา ซึ่งได้ใช้เวลาอีกหนึ่งปีในการดำเนินการ ภาควิชาอุดมศึกษา จึงได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2520 และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2500 โดยเปิดรับนิสิตปริญญาโทรุ่นแรกในปีการศึกษา 2521 ส่วนหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในปีการศึกษา 2531 เป็นรุ่นแรก สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการจัดการอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนปีการศึกษา 2542 เป็นรุ่นแรก ดังนั้นในปีการศึกษา 2547 หลักสูตรได้รับนิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นที่ 17