จำนวนนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา
 

จำนวนนิสิตระดับปริญญาเอก
ปีการศึกษา
2552
2553
2554
2555
2556
นิสิตใหม่
15
11
5
9
5
นิสิตเก่า
50
50
50
50
50
รวม
65
61
55
59
55
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
15
15
15
15
15