http://portal.edu.chula.ac.th/highered                                                                                                                                                                                     
 
 
แนะนำสาขาวิชา


ประวัติสาขาวิชาอุดมศึกษา


วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เอกสารแนะนำสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตร


หลักสูตรปริญญาเอก


หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
นิสิตปัจจุบัน
รายชื่อนิสิตปัจจุบัน


จำนวนนิสิต


ตารางสอน
บุคลากร


คณาจารย์ประจำ

  อาจารย์พิเศษ 

  เจ้าหน้าที่
ข้อมูลศิษย์เก่า
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

แบบ2.1 ทำวิทยานิพนธ์และมีการเรียนการสอนค่าใช้จ่ายภาคในเวลาราชการ


ค่าใช้จ่ายภาคนอกเวลาราชการ
ฟอร์มเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร


การสอบภาษาอังกฤษ และ Great-R


CU-TEP


TOEFL


IELTS


การเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ


Great-R
การสอบภาษาอังกฤษ
แหล่งทุน


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งทุนภายนอก
ถาม-ตอบ-เสนอแนะ  
รายวิชาที่เปิดในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาอุดมศึกษา                                                   
นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชา Doctoral Dissert Seminar ทุกภาคการศึกษา                                              

              
โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดการศึกษาปริญญาโท
สถาบันพระบรมราชชนก (กำลังดำเนินการ)
 
คณาจารย์ประจำ
เจ้าหน้าที่
   
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
 

สมัครเข้าศึกษาต่อ Online
 
บทความวิชาการ
ผลงานวิจัย

Web Counters