หน้าหลัก ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง การยืมเงินรองจ่าย กระบวนการทำงาน
 

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
(บาท/คน/วัน)


ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย

(อัตราเงินเดือน)

ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก (ค้างคืน)

ค่าเบี้ยเลี้ยง
(ค้างคืน แต่มีที่พัก)

ค่าเบี้ยเลี้ยง
(ไม่ค้างคืน)

งบแผ่นดิน

งบเงินนอกฯ

งบแผ่นดิน

งบเงินนอกฯ

งบแผ่นดิน

งบเงินนอกฯ

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าที่พัก

อัตราจุฬาฯ

อัตราคณะ

อัตราจุฬาฯ

อัตราคณะ

อัตราจุฬาฯ

อัตราคณะ

ระดับ 10 ขึ้นไป

240

จ่ายจริงไม่เกิน 2,500

ไม่เกิน 2,000

2,000

240

ไม่เกิน 2,000

1,000

240

ไม่เกิน 500

500

ระดับ  9
(37,960 บาท ขึ้นไป)

240

เหมาจ่ายไม่เกิน 1,600

ไม่เกิน 2,000

2,000

240

ไม่เกิน 2,000

1,000

240

ไม่เกิน 500

500

ระดับ 3 - 8
(10,000 - 37,959 บาท)

210

เหมาจ่ายไม่เกิน1,000

ไม่เกิน 1,800

1,800

210

ไม่เกิน 1,800

800

210

ไม่เกิน 500

500

ระดับ 1 - 2 และ ลูกจ้าง
(5,400 - 9,999 บาท)

180

เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000

ไม่เกิน 1,400

1,400

180

ไม่เกิน 1,400

600

180

ไม่เกิน 300

300

 ประกาศคณะครุศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไปเว็บไซต์แห่งนี้ดูแลโดย น.ส.ชลาลัย ดอกพวง e-mail: dchalalai@hotmail.com
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0-2218-2418 โทรสาร 0-2218-2459