ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ชื่อหลักสูตร

  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

   Doctor of Philosophy Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญา
    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ค.ด. Doctor of Philosophy Ph.D.

    ชื่อที่ลงในใบ TRANSCRIPT

     FIELD OF STUDY   Educational Technology and Communications

  หลักสูตร                             จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

  แบบ 1.1                                           60  หน่วยกิต

  แบบ 2.1                                           60  หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร

แบบ 1.1

แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

60

60

    จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน

-

24

       – รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

-

(2)

       – รายวิชาบังคับร่วม

-

4

       – รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

-

15

       – รายวิชาเลือก

-

5

     จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

60

36

หมายเหตุ 
1. ผู้เข้าศึกษาแบบ 2.1 ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการศึกษา ต้องเรียนรายวิชา 2746501 
การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต

    2. ผู้เข้าศึกษาแบบ 2.1 ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงสาขาวิชาจะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพิ่มอีก 6 หน่วยกิต โดยประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. นิสิตทั้งแบบ 1.1 และ 2.1 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

รายวิชา

รายวิชาเรียนของหลักสูตรแบบ 2.1

                 รายวิชาพื้นฐาน  สำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการศึกษา ประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต

รหัส

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

2746501

การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน  Education and Sustainable Social Development

2(2-0-6)

 

รหัส

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน Critical Analysis in Educational and Sustainable Development        2(2-0-6)
2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 Educational Research Methodology II 2(2-0-6)

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

2726716* การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นสูง  Advanced Instructional System Design and Development 3(3-0-9)
2726722 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ Design of Interactive Media for Learning 3(3-0-9)
2726729*   การบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Administration and development of Educational Technology and Communications 3(3-0-9)
2726796*    การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Research in Educational Technology and Communications 3(3-0-9)
2726798* สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาSeminar in Educational Technology and Communications 3(3-0-9)

                       สำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ให้ลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต 2 วิชา ได้แก่

รหัส

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

2726601* เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์Emerging Educational Technology and Communications 3(3-0-9)
2726616*  
การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นนำ Introduction to Instructional System Design and Development
3(2-2-8)

รายวิชาเลือก5  หน่วยกิต

นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการศึกษาที่ตนมุ่งเน้นและสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตทำการวิจัย ซึ่งรายวิชาดังกล่าวอาจเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในจุฬาฯ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รหัส

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

2726629* การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Administration of Educational Technology and Communications 2(2-0-6)
2726631*
การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนเสมือน Design of Virtual Learning Environment
3(3-0-9)
2726651
การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา              
Educational Technology Consultation
2(1-2-5)
2726653*
การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร Design and Development of Learning in Organization
3(2-2-8)
2726655 การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน Design of Web-Based Learning 2(1-2-5)
2726670
การเรียนรู้ด้วยจักษุภาพVisual Learning
3(3-0-9)
2726711*
การแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสาร Diffusion of Educational Innovations and Communications
3(3-0-9)
2726712* เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา Information Technology and Education 2(2-0-6)
2726731* การออกแบบระบบการเรียนด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Design of E-Learning System
3(3-0-9)
2726733*
การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาออนไลน์Design of Online Training and Development Program
3(3-0-9)
2726750*
การจัดการความรู้ในการศึกษาKnowledge Management in Education
3(3-0-9)
2726760 การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน Instructional Message Design 3(2-2-8)
2726781* เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  Selected Topics in Educational Technology and Communications 2(2-0-6)
2726787 เอกัตศึกษา ก   Individual Study A 1(1-0-3)
2726788 เอกัตศึกษา ข   Individual Study B 2(2-0-6)
2726789 เอกัตศึกษา ค   Individual Study C 3(3-0-9)
2726791
พื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
Bases in Instructional Media Development
3(3-0-9)
2756615 คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการศึกษา   Computer for Educational Research 2(2-0-6)
2756627 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา Educational Research Methodology 1 2(2-0-6)
2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง Experimental and Quasi Experimental Research Design 2(2-0-6)
2756635
การวิจัยเชิงธรรมชาติNaturalistic Research
2(2-0-6)
2757639
ทฤษฎีการวัดและการประเมินTheories of Measurement and Evaluation
3(3-0-9)
2757646
การประเมินโครงการPrinciples of Project Evaluation
2(2-0-6)
2757652 ทฤษฎีการประเมิน
Evaluation Theories
2(2-0-6)
2757656 การออกแบบการประเมินความต้องการจำเป็น Needs Assessment Design 3(3-0-9)
2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1Applied Statistics in Education I 2(2-0-6)
2758603 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research 2(2-0-6)
2758608
สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2Applied Statistics in Education II
2(2-0-6)
2758616
สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูงAdvanced Applied Statistics in Education
3(3-0-9)
3800351 จิตวิทยาการคิดและความคิดสร้างสรรค์   Psychology of Thinking and Creativity 3(3-0-6)
3800606 จิตวิทยาการสื่อสาร Psychology of Communication 3(3-0-9)
3800714 จิตวิทยาการเรียนรู้มนุษย์ Psychology of Human Learning 2(2-0-6)

 วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1

รหัส
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
2726829* วิทยานิพนธ์  Dissertation
60 หน่วยกิต

 แบบ 2.1

รหัส
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
2726826* วิทยานิพนธ์   Dissertation
36 หน่วยกิต

สัมมนาวิทยานิพนธ์

รหัส
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต Doctoral Dissertation Seminar

หมายเหตุ ให้ลงทะเบียนวิชา 2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา

 

การสอบวัดคุณสมบัติ

รหัส
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
2726897 การสอบวัดคุณสมบัติ  Qualifying Examination

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

2726829  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2726894  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต   -    หน่วยกิต
รวม   12 หน่วยกิต

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 

 2726829 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต
 2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -    หน่วยกิต
 รวม   12 หน่วยกิต

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

 2726829 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต
 2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -    หน่วยกิต
 รวม   12 หน่วยกิต

  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

 2726829 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต
 2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -    หน่วยกิต
 รวม   12 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

 2726829 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต
 2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -    หน่วยกิต
 รวม   12 หน่วยกิต

หมายเหตุ * หมายถึง วิชาเปิดใหม่

| Download หลักสูตรระNoP_PDF_downlaodดับดุษฎีบัณฑิต | file type : Acrobat reader  | size : 518 kb