ครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. …….)

     ชื่อหลักสูตร
     (ภาษาไทย)        หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
     (ภาษาอังกฤษ)    Master of Education Program in Educational Technology and Communications

      ชื่อปริญญา
       ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.
       Master of Education M.Ed.
      ชื่อที่ลงใน TRANSCRIPT FIELD OF STUDY:   Educational Technology and Communications

 | Download หลักสูตรระNoP_PDF_downlaodดับมหาบัณฑิต | file type : Acrobat reader  | size : 518 kb