วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : เทคโนโลยีทางการศึกษา

รายวิชาบังคับ (20 หน่วยกิต)

รหัส
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
2726125
โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer-Assisted Instruction Authoring Systems)
CAI AUTHOR SYS
3(2-2-5)
2726202
การควบคุมและใช้อุปกรณ์การสอน (Operation of Instructional Equipment)
INSTRUCTNL EQUIPMT
2(1-2-3)
2726203
การผลิตวัสดุการสอนประเภทกราฟิก (Basic Graphic Instructional Materials)
GRAPH INSTRUCT MAT
2(1-2-3)
2726212
การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา (Production of Educational Television Programs)
PROD ED TV PROG
3(2-2-5)
2726301
การถ่ายภาพ (Basic Photography)
BASIC PHOTOGRAPHY
2(1-2-3)
2726317
สื่อการสอนสำหรับการศึกษาตามเอกัตภาพ (Media for Individualized Instruction)
MEDIA F INDIV INST
2(1-2-3)
2726318
การผลิตวัสดุการสอนสำหรับเครื่องฉายและเครื่องเสียง
(Production of Sound and Projection Materials)
SOUND-PROJTN MATRL
2(1-2-3)
2726341
การผลิตและการใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ
(Systematic Production and Use of Instructional Media)
SYS PROD/USE MEDIA
2(2-0-4)
2726412
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา
2(1-2-3)

รายวิชาเลือก (12 หน่วยกิต)

รหัส
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
2726101
การเล่นของเด็กไทย (Play of the Thai Children)
THAI CHILDREN PLAY
2(2-0-4)
2726320
นิทาน ละคร และหุ่นสำหรับเด็กเล็ก
(Storytelling, Play and Puppet Show for Children)
STORY PLAY PUPPET
2(2-0-4)
2726353
การศึกษานอกสถานที่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(Field Study for Environmental Conservation)
FLD STUD ENV
2(1-2-3)
2726213
สื่อมวลชนทางการศึกษา (Mass Media in Education)
MASS MEDIA ED
2(2-0-4)
2726242
การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)
PROG INSTRUCTION
2(2-0-4)
2726303
เทคนิคการสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Teachiques)
MICRO-TEACHING
CONDITION : PRER 2708212
2(1-2-3)
2726306
การจัดการศึกษานอกสถานที่ (Educational Fieldtrip Management)
EDU FIELD TRIP MGT
2(2-0-4)
2726311
กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา (Activities in Educational Technology)
ACTIVITIES ED TECH
2(2-0-4)
2726316
การผลิตและการใช้สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
(Production and Use of Educational Printed Materials)
PROD-USE PRNT MATR
2(1-2-3)
2726319
การจัดการห้องปฏิบัติการเรียนรู้สื่อประสม
(Multimedia Learning Laboratory Management)
MULT LRNG LAB MGT
2(1-2-3)
2726320
การผลิตสื่อประสม (Multi-Media Production)
MULT-MEDIA PRODCTN
2(1-2-3)
2726321
ยุทธวิธีการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
(Instructional Strategies and Educational Technology Innovation)
INSTR STG ED TECH
2(2-0-4)
2726344
โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บขั้นนำ
(Introduction to Web-Based Instruction Program)
INTR WBI PROG
3(2-2-5)
2726363
การผลิตสไลด์ประกอบเสียงทางการศึกษา
(Production of Sound Slide Programs in Education)
PROD SND SL PROG   CONDITION : PRER 2708301
2(1-2-3)
2726400
สื่อการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
(Instructional Media of Kindergarten and Elementary Education)
INST MED FOR KG-EL
2(1-2-3)
2726411
สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา (Instructional Media for Secondary Education)
INST MED FOR SC-ED
2(1-1-3)
** นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชานอกเหนือจากรายวิชาข้างต้นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้าวิชาเอก
ข้อกำหนดการเลือกวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นวิชาเอก
1. เป็นนิสิตสาขามัธยมศึกษา หรือสาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2. เป็นนิสิตที่ผ่านการทดสอบคัดเลือกของภาควิชาโสตทัศนศึกษา
3. เลือกเรียนคู่กับวิชาเอกที่เป็นเนื้อหาสำหรับการสอน (เฉพาะสาขามัธยมศึกษา)
4. เรียนรายวิชา 2726322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา (3 หน่วยกิต)
NoP_PDF_downlaod| Download หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา